REGISTER BASA JAWA ING TWITTER

PUSPITA APRILIANI

Abstract


Abstrak


 


Register minangka salah sawijine ragam basa sing digunakake sajrone interaksi sosial kanggo ngungkapake pikiranlan pangrasa. Anane panliten ngenani register ing twitter iki amarga saka anane kelompok sosial sing nggunakake twitter minangka medhia komunikasi dening wong siji tumrap liyane. Adhedhasar babagan ing ndhuwur, ana ing panliten iki bakal diandharake (1) kaya apa wujud ragam basa Jawa ing twitter, (2) kepriye wujud register basa Jawa ing twitter. Tujuwan saka panliten iki yaiku kanggo mangerteni kepriye wujud basa Jawa ing twitter lan wujud register ing twitter.


Teori sing digunakake ing panliten iki yaiku teori sosiolinguistik sing kalebu variasi basa. Hudson sing ngandharake register lumantar telung dimensi yaiku, maksud (field), arti (mode) Ian hubungan (tenor). Panliten iki nggunakake metodhe panliten etnografi. Yaiku salah sawijine metodhe kanggo nliti basa. Amarga dhata kasebut asipat valid lan reliable


                Wujude “Register Basa Jawa ing Twitter” maneka werna. Mula saka akehe werna register diperang dadi papat yaiku, (1) ragam ngoko, (2) ragam ngoko madya, (3) ragam krama, (4) ragam campuran (ngoko-Indonesia). Wujud register kang diperang dadi telung sub bagian register, yaiku wujud, tujuwan, lan Stuktur basa. Perangan mau miturut latar belakang social, kagunan lan anane basa kang manekawerna. Kang kalebu wujud yaiku, (1) Cekakan, (2) Basa Plesedan, (3) Parikan, (4) Basa Serepan, (5) Kanca kaliyan kanca sing padha umure, (6) Wong enom marang wong tuwa, (7) Wong tuwa marang wong enom, (8) Pakaryan kang padha, (9)  jinis kelamin kang padha (10) Jinis kelamin kang beda, (11) tingkat sosial, (12) Tingkat Ekonomi, (13) Latar Belakang Pendhidhikan, (14) Kahanan kang Padha. Adhedhasar tujuwan yaiku (1) Nyemoni, (2) Takon, (3) prentah, (4) atur panuwun. Kang pungkasan yaiku adhedhasar struktur basa sajrone register jejaring sosial twitter. Jinise ukara kang ana ing sajrone register twitter kanthi nggunakake basa Jawa yaiku ukara lamba lan ukara jangkep.


 


Kata Kunci: Register, basa Jawa, twitter


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.