NOVEL SINGKAR RERIPTANE SITI AMINAH: Tintingan Strukturalisme Genetik

WAHYU WIDODO

Abstract


ABSTRAK


 


Masyarakat Jawa nduweni pangaribawa marang Novel Singkar reriptane Siti Aminah. Akeh konflik-konflik sosial sajroning novel Singkar kang nggambarake kedadeyan ing kahanane bebrayan kasunyatan. Minangka bagian saka masyarakat, pangripta uga ora bisa uwal karo bebrayan sosiale. Bebrayan kang menehi pangaribawa marang pangripta anggoane ngripta karyane. Semono uga novel Singkar, kang nggambarake konflik-konflik sosial kang ana gegayutane karo bebrayan ing kasunyatan.


Saka maneka konflik kang ana sajroning novel Singkar, ana telung undhering prakara kang dionceki ana panaliten iki yaiku: (1) kepriye tema sosial jroning novel Singkar?, (2) Kepriye sambung rapete panguripane “Siti Aminah” minangka pangripta karo novel Singkar?, (3) Kepriye wawasan donyaning Siti Aminah jroning novel Singkar?.


Saka undhering panaliten kuwi mau, panaliten iki nduweni ancas: (1) Njlentrehake tema sosial jroning novel Singkar reriptane Siti Aminah, (2) Njlentrehake sambung rapete panguripane “Siti Aminah” minangka pangripta karo novel Singkar, (3) Njlentrehake wawasan donyaning Siti Aminah jroning novel Singkar.


Kanthi panaliten iki diajab bisa asung guna ing antarane: (1) panalitan iki mugiya dadi rujukan kanggo masyarakat sing arep mangerteni lan ngapresiasi novel Singkar reriptane Siti Aminah, (2) panaliten iki uga bisa nambahi pangrembakaning sastra jawa modern, (3) bisaa aweh panjurung tuwuh pangrembakaning sastra Jawa modern.


Panaliten iki mujudake panaliten kualitatif. Novel Singkar minangka sumber data panaliten iki, diterbitake taun 2008. Dene data panalitene yaiku tetembungan, ukara lan solah bawa uga tumindhake paraga sajroning novel Singkar. Analisis data migunakake teori strukturalisme genetik.


Asiling panaliten kang kaping pisan, nuduhake menawa novel Singkar iki nggambarake maneka warna tema sosial ing masyarakat Jawa. Tema sosiale yaiku ngenani jejodhoan kang katindhakake kanthi cara peksa, pendhidhikan kang nduweni pangaribawa marang jejhodhoan mau, lan kemlaratan kang nduweni gegayutan karo tumindhake paraga sajroning bebrayan. Kaping pindhone, anane sambung rapet antarane bebrayane Siti Aminah minangka pangripta karo novel Singkar. Bebrayan kang menehi pangaribawa marang dumadine novel Singkar. Kaping telune, panalitan iki ngasilake pandangan duniane Siti Aminah kang ora sarujuk karo jejodhoan peksa kang isih katindhakake sawijining masyarakat Jawa. Wanita kudu duwe kekarepan lan kekuwatan kanggo nemtokake nasibe dhewe.


 


ABSTRAK


 


Masyarakat Jawa mempunyai pengaruh terhadap novel Singkar ciptaan Siti Aminah. Banyak konflik-konflik sosial dalam novel Singkar yang menggambarkan kejadian sebanarnya di kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, pencipta tidak bisa lepas dari masyarakat sosialnya. Kehidupan masyarakat yang memberi pengaruh kepada pencipta dalam menciptakan karyanya. Begitu juga novel Singkar, yang menggambarkan konflik-konflik sosial yang ada hubungannya dengan kehidupan yang sebenarnya.


Dari beragam konflik yang ada dalam Singkar, ada tiga rumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana tema social dalam novel Singkar?, (2) Bagaimana hubungan kehidupannya “Siti Aminah” yang jadi pencipta dengan novel Singkar?, (3) bagaimana pandangan dunianya Siti Aminah dalam novel Singkar?.


Dari rumusan masalah itu tadi, penelitian ini mempunyai tujuan: (1) mendeskripsikan tema social dalam novel Singkar ciptaannya Siti Aminah, (2) mendeskripsikan hubungan kehidupannya “Siti Aminah” yang jadi pencipta dengan novel Singkar, (3) mendeskripsikan pandangan duniane Siti Aminah dalam novel Singkar.


Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: (1) penelitian ini semoga menjadi rujukan buat masyarakat yang mau mengenal dan mengapresiasi novel Singkar ciptaannya Siti Aminah, (2) penelitian ini semoga bisa menambah perkembanga sastra Jawa modern, (3) semoga dapat memberi dukungan kanggo menghidupkan perkembangan sastra Jawa modern.


Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Novel Singkar yang menjadi sumber data penelitian ini, diterbitkan tahun 2008. Tapi data penelitian yaitu kata, kalimat, dan perilaku tokoh dalam novel Singkar. Analisis data menggunakan teori strukturalisme genetik.


Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa novel Singkar ini menjelaskan bermacam-macam tema sosial dalam masyarakat Jawa. Tema sosialnya yaitu mengenai perjodohan yang dilakukan dengan cara paksa, pendidikan yang mempunyai pengaruh terhadap perjodohan itu, dan kemiskinan yang mempunyai mempunyai hubungan dengan perilaku tokoh dalam kehidupan masyarakat. Kedua, ada hubungan yang erat antara kehidupan Siti Aminah yang jadi pencipta dengan novel Singkar. Kehidupan yang member pengaruh terhadap adanya novel Singkar. Ketiga, penelitian ini menghasilkan pandangan dunianya Siti Aminah yang tidak setuju dengan perjodohan paksa yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Wanita harus mempunyai kemauan dan kekuatan untuk menentukan nasinya sendiri.


Full Text: DOCX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.