UPACARA TRADHISI SEDHEKAH LAUT ING KELURAHAN PACARKECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG(Tintingan Wujud, Makna, lan Fungsi)

YANITA IKA ARTANTI

Abstract


ABSTRAK


Upacara tradisi sedhekah laut yaiku upacara selametan lan sesaji kang dipersembahkake


marang dhanyang sing dilaksanakake kanthi bebarengan (kolektif) kang sifate turun tinurun saka


generasi ing generasi sateruse kang nduweni maksud kanggo nggayuh keslametan, lan


ngentukake tangkepan iwak kang akeh.


Perkara kang diteliti ing panaliten iki yaiku (1) Kepriye tatalakune upacara


tradhisisedhekahlaut ing kelurahan Pacar, kecamatan Rembang, kabupaten Rembang; (2) Apa


wae maknaubarampe kang kinandhut ing upacara tradhisisedhekahlaut ing kelurahan Pacar,


kecamatan Rembang, kabupaten Rembang; (3) Fungsi apa wae kang ana ing upacara


tradhisisedhekahlaut kanggo masyarakat kang ndukung; (4)bab-bab apa wae kang bisa


ndadekake upacara tradhisi sedhekah laut isih lestari nganti saiki.


Tujuwan ing panaliten iki yaiku (1) kanggo ngerteni tatalakuupacara tradhisisedhekahlaut


ing kelurahan Pacar, kecamatan Rembang, kabupaten Rembang; (2) kanggo ngerteni


maknaubarampe kang kinandhut ing upacara tradhisisedhekahlaut ing kelurahan Pacar,


kecamatan Rembang, kabupaten Rembang; (3) kanggo ngerteni fungsiupacara


tradhisisedhekahlaut kanggo masyarakat kang dukung; (4) kanggo ngandharake bab-bab kang


ndadekake upacara tradhisi sedhekah laut isih lestari nganti saiki.


Manfaat kang kinandhut ing upacara tradhisi sedhekah laut kayata; (1) Tumrap


pamarintah dhaerah bisa kanggo lelandhesan mengeti upacara tradhisi sedhekah laut ing


Kelurahan Pacar minangka agenda taunan kang asipat rutin; (2) Kanggo masyarakat Kelurahan


Pacar mligine bisa dadi sarana nglestarekake budaya tradhisi jawa lan sarana hiburan; (3)


Tumrap ilmu folklor bisa menehi tambahan inventarisai folklor jawa; (4) Panaliten iki


diupayakake bisa menehi motivasi supaya para panaliti liyane ngrasa kegugah kanggo nganakake


panaliten kang luwih jero lan becik ngenani upacara tradhisi sedhekah laut.


Metode panaliten iki nggunakake deskriptif kualitatif. Deskriptif yaiku kanggo


ngandharake data-data sing saengga dijumbuhake karo kaperluan lan bisa nyengkuyung


panaliten. Dene kualitatif yaiku bisa menehi gambaran kang gamblang ngenani upacara tradhisi


sedhekah laut.


Saka analisis lan pratelan asiling panaliten bisa didudut yen upacara tradhisi sedhekah


laut iki nduweni rong piguna yaiku piguna manifes lan piguna laten. Piguna manifes kayata


piguna religi, piguna ekonomi, piguna pendhidhikan, piguna sosial, lan piguna nglestarekake


budaya. Piguna laten kayata dolanan remi nalika pagelaran wayang kulit, ngombe miras, lan


tawuran (tukaran).


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.