PANGEMBANGAN MODHUL ELEKTRONIK MATERI NULIS GEGURITAN ABASIS MODHALITAS PASINAON TUMRAP SISWA KLAS VII SMPN 19 SURABAYA TAUN AJARAN 2016-2017

ENDITA SEPTIARA RACHMAYANTI

Abstract


Abstrak


Kabisan nulis sastra tumrap siswa isih kurang banget, apa maneh nulis nggunakake basa Jawa. Mula iku, ing kene panliti milih ngembangake medhia kang bisa mbiyantu siswa lan nyengkuyung asil pasinaon. Medhia kang dikembangake arupa modhul elektronik. Panliten nggunakake modhel pangembangan R&D Sugiyono. Asil ujicoba nggunakkae I ngasilake ngasilake thitung(klas eksperimen)=15,03 ≥ ttabel (db=36)=2,004 ≤ thitung(klas kontrol)=9,4. Pambandhingan asil pre-post-test klas eskperimen dan klas kontrol ngasilake thitung=6,04 ≥ ttabel (db=74)=2,000. Asil iki nuduhake yen ana pambeda kang signifikan. Siginifikan kasebut nuduhake yen “H0 ditolak” lan “H1 ditampa”. Asil ujicoba nggunakake II yaiku thitung(klas eksperimen)=16,12 ≥ ttabel (db=36)=2,004≤  thitung(klas kontrol)=6,78. Pambandhingan saka asil pre-post-test klas eskperimen lan klas kontrol ngasilake thitung=6,34 ≥ ttabel (db=74)=2,000, asil kaebut nuduhake ana pambeda kang signifikan. Signifikan iki nuduhake yen “H0 ditolak” lan “H1 ditampa”. Asil saka angket respon siswa sawise nindakake pasinaon nggunakake medhia modhul elektronik ing klas VII F minangka klas uji instrumen nuduhake asil rata-rata persentase 93,1%. Asil kasebut kagolong “apik banget”. Angket respon siswa klas eksperimen yaiku klas VII E ngasilake rata-rata persentase 94%. Asil kasebut uga kagolong “apik banget”.


Kata Kunci: pangembangan, modhul elektronik, nulis geguritan, modhalitas pasinaon


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.