KABUTUHAN SEKSUAL SAJRONE NOVEL GOGROKE RERNOCEN KEMBANG GARING ANGGITANE TULUS S (TINTINGAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD

ANITA KARTIKA SARI

Abstract


Abstrak


 


                Kabutuhan manungsa sajrone panguripan bisa diarani akeh banget. Bab seksual minangka salah Kabutuhan manungsa sajrone panguripan bisa diarani akeh banget. Bab seksual minangka salah sijine kabutuhan manungsa sajrone panguripan. Pamareman kabutuhan seksual ditindakake kanthi awujud tumindak seksual. Tumindak seksual dipangaribawani anane aspek biologis yaiku hormon lan sistem saraf kang ngasilake insting seks. Saliyane kuwi, uga dipangaribawani dening rangsangan seks saka njaba. Tumindak seksual bisa ditemokake sajrone karya sastra, salah sawijine yaiku novel Gogroke Reroncen Kembang Garing (GRKG) anggitane Tulus S. Novel kasebut njlentrehake ngenani kabutuhan seksual paraga. Mula saka kuwi panliten iki bakal ngonceki kabutuhan seksual sajrone sastra Jawa modern, mligine novel Gogroke Reroncen Kembang Garing (GRKG) anggitane Tulus S kanthi migunakake tintingan Psikoanalisis Sigmund Freud. Underan panliten iki yaiku, kepriye (1) gegambarane kabutuhan seksual paraga (2) upaya paraga kanggo nyukupi kabutuhan seksual, (3) kahanan paraga sawise nyukupi kabutuhan seksual novel GRKG anggitane Tulus S. Slaras karo underane panliten dingerteni tujuwan saka panliten iki yaiku, ngandharake (1) gegambaran kabutuhan seksual paraga, (2) upaya paraga nyukupi kabutuhan seksual, (3) kahanan paraga sawise nyukupi kabutuhan seksual sajrone novel GRKG anggitane Tulus S. Paedahe panliten iki yaiku ngrembakake panliten sastra mligine sastra Jawa modern, bisa nambahi kawruh tumrap pamaca lan bisa nambahi bahan rujukan dening panliti sabanjure.  Metodhe kang digunakake sajrone panliten yaiku metodhe dheskriptif kualitatif lan pendekatan kang digunakake yaiku pendekatan psikologi. Sumber dhatane panliten arupa novel GRKG anggitane Tulus S. Dhata panliten iki yaiku tembung lan ukara sajrone novel GRKG anggitane Tulus S. Anggone ngumpulakake dhata kasebut digunakake teknik kapustakan. Saliyane kuwi, kanggo ngandharake dhata digunakake methode dheskriptif analisis kanthi tintingan Psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoloanalisis Sigmund Freud dumadi saka telung struktur kapribaden yaiku, id, superego, lan ego. Psikoanalisis Sigmund Freud uga ngrembug dinamika kapribaden. Peran dinamika kapribaden kanggo ngerteni pangaribawan antarane insting seks lan sakabehan struktur kapribaden. Kanthi nggunakake Psikoloanalisis Sigmund Freud iki bisa ngonceki kabutuhan seksual paraga. Asil panliten iki bisa diperang dadi telu. Perangan kapisan ngenani gegambaran kabutuhan seksual kanthi adhedhasar gegambaran tumindak seksual sajrone Serat Centhini jilid II pupuh 101 Maskumambang pada 10-14. Gegambaran kabutuhan seksual paraga kaperang dadi enem yaiku (1) asmara nala, (2) asmara turida, (3) asmara tura (4) asmara nada, (5) asmara tantra, (6) asmaragama. Kapindho yaiku ngenani upayane paraga kanggo nyukupi kabutuhan seksual kang bisa kaperang dadi loro yaiku (1) dijebak prakara lan pengaruh obat, lan (2) bujuk rayu kang bisa kaperang dadi loro maneh antarane yaiku (2) bebungah, lan (2) omongan lan tumindak. Andharan kang pungkasan yaiku kahanan sawise nyukupi kabutuhan seksual kang bisa kaperang dadi enem, yaiku (1) gela, (2) getun, (3) kuwatir, (4) ketagihan (5) oleh bayaran, lan (6) nduweni pepenginan ngrabi.


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.