NASIONALISME SAJRONE LAKON LUDRUK JAKA GALING PENDHEKAR GUNUNG PEGAT GRUP KARYA BUDAYA MOJOKERTO (TINTINGAN POSTKOLONIALISME)

HAYAH AFRA NUR AFIFAH

Abstract


Abstrak


       Lakon ludruk Jaka Galing Pendhekar Gunung Pegat  ngandhut crita nasionalisme marang negara. Nasionalisme marang negara yaiku salah sawijine sipat kang nuduhake rasa tresna kang linuwih marang negara. Mula kanggo mujudake rasa kasebut saben paraga lila nglakokake apa wae kanggo negara. Nasonalisme ing lakon kasebut dituduhake dening para paraga sing wani nglawan bangsa liya yaiku Walanda sing njajah Indonesia nalika jaman penjajahan. Adhedhasar andharan kasebut, lakon ludruk iki narik kawigaten kanggo ditliti mawa tintingan postkolonialisme.


Cundhuk karo andharan ing ndhuwur, underane panliten iki yaiku (1) Kepriye wujud bela negara sajrone lakon ludrukJG PGP?(2) Apa wae kang njalari tuwuhe rasa nasionalisme sajrone lakon ludruk JG PGP? (3) Kepriye wujud nasionalisme marang negara sajrone lakon ludruk JG PGP? (4) Kepriye wujud pangorbanan marang negara sajrone lakon ludrukJG PGP? Dene paedahe panliten iki, ing antarane yaiku bisa aweh tambahan ilmu ing jagade satra mligine teori postkolonialisme, sarana kanggo nglestarekake sastra lisan Jawa yaiku ludruk. Kejaba iku, pamaca bisa nikelake rasa nasionalisme lan bela negara sarta asile panliten iki diajab bisa kanggo tetandhingan kanggo panliten sabanjure.


Teori sing digunakake ing panliten iki yaiku tintingan postkolonialisme. Metodhe kang digunakake sajrone paliten iki yaiku dheskriptif kulaitatif.Sumber dhata arupa kaset VCD ludruk lakon Jaka Galing PGP saka grup ludruk Karya Budaya Mojokerto.Dhata ing panliten iki arupa transkripsi lakon kasebut. Dene tata cara nglumpukake dhata yaiku kanthi nemtokake lakon ludruk, nraskrip, nemtokake dhata saka transkripan, banjur nyatheti dhata. Tata cara ngandharake dhata diandharake cundhuk karo subbab-subbab ing panliten.


Dene asile panliten iki kaperang dadi lima. (1) Wujude bela negara sajrone lakon ludruk JG PGP yaiku wani nglawan Walanda, ora wedi mati kanggo negara, lan mbelani pribumi. (2) Tuwuhe nasionalisme sajrone lakon JG PGP amarga ananane deskriminasi saka Walanda lan anthek-antheke, anane pepenginan lan tekad bebarengan kanggo uwal saka penjajah, kaiket nasib kang padha sarta saparjuwangan. (3) Wujud nasionalisme sajrone lakon JG PGP sing kaperang dadi loro yaiku ngukuhi negara lan nikelake rasa manunggal (persatuan). (4) Wujud pangurbanan sajrone lakon JG PGP ing antarane yaiku pisah karo bojo, pisah karo kulawarga, ningalake palungguhan, ninggalake donya banda, gelem sesinglon.


Full Text: DOCX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.