TRADHISI METHIK PARI ING DESA JAJAR KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR

EKA FEBRIANA

Abstract


Desa Jajar minangka salah sawijine desa kang manggon ing Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Desa Jajar isih akeh lahan sawah kanggo tetanen lan ngolah sawah, mula masyarakat desa Jajar kang isih nandur pari saben taune. Mula ing Desa Jajar masyarakate isih akeh kang ngleksanakake tradhisi methik pari amarga isih percaya yen ngleksanakake methik pari iku bisa menehi keselametan lan ana gandheng cenenge karo sejarah crita Dewi Sri. Lelandhesan mau bisa nuwuhake underan panliten gegayutan karo tradhisi kasebut.


Tujuwan panliten yaiku asile panliten bisa diperang dadi papat yaiku adhedahasar underane panliten. Tujuwan kang mligi sajrone panliten iki ing anatarane yaiku: (1)Njlentrehake kena apa bebrayan Jawa nganakake Upacara Methik Pari ing Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, (2) Njlentrehake apa wae uba rampe kang ana ing Upacara Methik Pari ing Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, (3) Njlentrehake kepriye tata rituale Upacara Methik Pari ing Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, (4) Njlentrehake apa wae Fungsi folklor lan aspek filosofi kang ana ing Upacara Methik Pari ing Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.


 Metodhe kang digunakake ing panliten iki yaiku metodhe dheskriptif kualitatif. Teknik kang digunakake kanggo nglumpukake dhata yaiku, dhata kang wis nglumpuk digolongake adhedhasar masalah kang pengin dionceki lan menehi dudutan.


Alasan kena apa dianakake tradhisi methik pari ing Desa Jajar ana ing crita ngenani Dewi Sri lan Sedanauba rampe kang ana ing methik pari. Dhukun methik pari yaiku sesepuh desa kang disuwuni tulung kanggo methik pari nemtokakae tanggal kang cocok kanggo methik pari lan kanggo manen pari. Sesepuh desa ngleksanakake tata ritual methik pari.


Sajrone tradhisi methik pari ana fungsi folklor sajrone tata cara lan uba rampe methik pari. aspek filosofis kang ana ing tradhisi methik pari maneka warna.


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.