RAGAM BASA BOCAH BALITA ING TK AL-HIDAYAH WONOREJO IIKECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITARTINTINGAN SOSIOPRAGMATIK

BADRINA NUR NAFISAH

Abstract


abstrak Basa minangka piranti kang wigati kanggo sesambungan. Kanthi anane sesambungan mula nuwuhe anane ragam basa. Ragam basa yaiku maneka warna variasi basa kang disebabake amarga anane panutur sing ora homogen lan maneka interaksi sosial kang dilakoni. Ragam basa kasebut bisa ditemokake sajrone tuturane bocah balita ing TK AL - Hidayah Wonorejo II Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Adhedhasar andharan kasebut punjere panliten iki yaiku (1) Ragam basa apa wae kang d igunakake bocah balita ing TK AL - Hidayah Wonorejo II Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar? (2) Tembung (diksi) apa wae kang digunakake sajrone cecaturane bocah balita ing TK AL - Hidayah Wonorejo II Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar? (3) Kepriye tata pangucap e tembung kang digunakake sajrone cecaturane bocah balita ing TK AL - Hidayah Wonorejo II, lan (4) Apa wae tujuwan penganggone basa kang digunakake bocah balita nalika cecaturan karo mitra tuture ing TK AL - Hidayah Wonorejo II? Panliten iki kagolong panliten basa kang asipat deskriptif kualitatif. Sumber dhata sajrone panliten iki arupa tuturane bocah balita TK AL - Hidayah Wonorejo II. Panliten iki nggunakake metodhe simak kanggo nglumpukake dhata. Teori kang digunakake sajrone panliten iki yaiku teori sosiopra gmatik. Asil saka panliten iki yaiku (1) Ragam basa kang digunakake dening bocah balita ing TK AL - Hidayah Wonorejo II yaiku ragam Jawa - Indonesia, Indonesia - Jawa, Arab - Jawa, Jawa - Inggris, Indonesia - Inggris, ragam kasar lan ragam dialek. (2) Tembung kang dig unakake dening bocah balita kasebut yaiku niru penganggone tembung wong kang ana sakiwa tengene. (3) Tata pangucape bocah balita ing TK kasebut, saperangan isih durung sampurna. Prekara kasebut bisa dideleng nalika saperangan bocah balita ngucapake fonem / r/ dadi /l/, /l/ dadi /r/, /s/ dadi /c/, /dh/ dadi /t/, lan s/ dadi /ts/. (4) Tujuwan penganggone basa kang digunakake bocah balita kasebut nalika cecaturan karo mitra tuture yaiku tujuwan berita (deklaratif) , pitakon (interogatif) , lan pakon (imperatif) . Tembung - tembung sing wigati: Ragam Basa, Bocah Balita, Sosiopragmatik.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.