Pangaribawane Medhia Audhio Visual Tumrap Kawasisan Ngapresiasi Drama Klas IX Smp Negeri 3 Maospati Tahun Ajaran 2016/2017

DELLA SEPTIAYU DIANA PUTRI

Abstract


Abstrak


Piwulangan basa Jawa sing kapacak sajrone kurikulum, kaperang dadi papat, yaiku ketrampilan nyemak, ketrampilan wicara, ketrampilan maca lan ketrampilan nulis. Ketrampilan nyemak sing kalebu ing ketrampilan basa kuwi dadi salah sawijine ketrampilan sing bisa digunakake kanggo ngasah kemampuan ing bab sastra. Kagiatan kang bisa digunakake kanggo ngukur kemampuan kuwi yaiku apresiasi sastra. Salah siji cara sing bisa dilakoni kanggo menehi motivasi, nuwuhake minat siswa ing piwulangan sastra mligine apresiasi drama yaiku kanthi cara nggunakake medhia sing bisa narik kawigatene siswa yaiku medhia audhio visual. Underan panliten iki, yaiku: (1) Kepriye asil pasinaon ngapresiasi drama tanpa nggunakake medhia audhio visual, (2) Kepriye asil pasinaon ngapresiasi drama kanthi nggunakake medhia audhio visual, (3) Kepriye pangaribawane medhia audhio visual tumrap ketrampilan ngapresiasi drama, (4) Kepriye asil respon angket siswa kelas eksperimen kang nggunakake medhia audhio visual. Tujuwan panliten iki, yaiku (1) Ngandharake asil pasinaon ngapresiasi drama tanpa nggunakake medhia audhio visual, (2) Ngandharake asil pasinaon ngapresiasi drama kanthi nggunakake medhia audhio visual, (3) Ngandharake pangaribawane medhia audhio visual tumrap ketrampilan ngapresiasi drama, (4) Ngandharake asil respon angket siswa kelas eksperimen kang nggunakake medhia audhio visual. Paedah saka panliten iki, yaiku (1) Kanggo siswa bisa menehi motivasi lan nggampangake siswa sinau basa Jawa, (2) Kanggo guru, bisa mbiyantu guru ngandharake pasinaon, (3) Kanggo sekolah, bisa ngundhakake mutu sekolah, (4) Kaggo panliti, bisa nambah wawasan sarta bisa didadekake panliten sabanjure.


            Panliten iki nggunakake konsep medhia audio visual, nyemak, lan ngapresiasi unsur instrinsik drama. Panliten iki nggunakake metodhe Quasi Exsperemental kanthi modhel nonequivalen control group. Sampel kang digunakake yaiku kelas kontrol (IXF) lan kelas eksperimen (IXA). Panliten iki ditindakake dening panliti kaping pindho yaiku panliten 1 lan panliten 2.


Adhedhasar dhata ing pratelan asile panliten, bisa didudut yen panliten 1 kang wis ditindakake ing klas kontrol lan klas eksperimen nuwuhake : thitung = 1,95 > ttabel = 1,66980. Andharan kasebut bisa didudut yen Ha ditampa lan Ho ditolak, ateges asil panliten ing klas kontrol lan klas ekperimen kagolong signifikan lan mratandhani yen medhia audio visual nduweni pangaribawa tumrap kawasisan ngapresiasi drama. Banjur asil panliten 2 kang wis ditindakake ing klas kontrol lan klas eksperimen nuwuhake : thitung = 2,41 > ttabel = 1,66980. Andharan kasebut bisa didudut yen Ha ditampa lan Ho ditolak, ateges asil panliten ing klas kontrol lan klas ekperimen kagolong signifikan lan medhia audio visual nduweni pangaribawa tumrap kawasisan ngapresiasi drama.


 


Tembung wigati: medhia audio visual, ketrampilan nyemak, lan ngapresiasi unsur instrinsik drama.         


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.