BEBRAYAN JAWA SAJRONE CERBUNG “MBURU PUSAKA” (Tintingan Sosiologi Sastra)

MOHAMAD YOFI PRAYOGA

Abstract


Abstrak


Cerbung Mburu Pusaka iki cinipta minangka sawijining reriptan sastra kang ngrembug fenomena sosial kang dumadi ing masyarakat Jawa saiki. Masyarakat Jawa kang digambarake wis urip sarwa modern, jebule isih nggawa kapitayan bab ngelmu gaib ing panguripan saben dinane. Awit saka iku, panliti ing kene kepengin ngonceki luwih jeru maneh cerbung Mburu Pusaka iki, supaya bisa dingerteni apa wae piweling kang awujud kritik sosial kang bisa dijupuk saka cerbung iki. Underan sajroning panliten iki. (1) Kepriye unsur intrinsik lan ekstrinsik cerbung Mburu Pusaka? (2) Kepriye gambarane bebrayan Jawa sajrone cerbung Mburu Pusaka? (3) Kepriye wujude kritik sosial mungkasi konflik sajrone cerbung Mburu Pusaka? Panliten Cerbung Mburu Pusaka iki asipat kualitatif lan nggunakake perspektif sastra, yaiku sosiologi sastra. Metode kang digunakake sajroning pangumpulan data, yaiku maca lan nyathet. Metode analisis data, yaiku deskriptif analitik minangka cara pamacan tumrape reriptan sastra. Teori kang kawawas laras kanggo nindakake panliten iki, ora liya struktur reriptan sastra kang kaperang dadi loro, yaiku struktur lair lan batin. Sumbere data sajroning panliten iki arupa Cerbung Mburu Pusaka kang wis kakumpulake. Datane panliten iki wujude pethikan-pethikan perangane cerbung Mburu Pusaka.   


Asiling panliten iki nuduhake, menawa cerbung Mburu Pusaka mujudake turunan saka masyarakat Jawa ing jaman saiki. Senajan urip sarwa modern, kanyatane masyarakat Jawa ing kene uga isih ngugemi kapitayan marang anane daya linuwih kang ndedunung ing jerone barang-barang pusaka. Sabanjure, cerbung Mburu Pusaka uga ngemot kritik sosial kang katujokake marang bebrayan agung umume, lan mligine tumrap bebrayan Jawa.


 


Tembung wigati: Mburu Pusaka, Bebrayan Tradisional, Bebrayan Madya,  Bebrayan Modern, Kritik Sosial


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.