PIRANTI KOHESI KANG NDHAPUK KOHERENSI SAJRONE WACANA NARATIF ING SERAT CARIYOS SATUS SAKAWAN

NHURINTA AYU CHRISTY HANDINI

Abstract


Abstrak


Serat Cariyos Satus Sakawan (sabanjure dicekak dadi SCSS) klebu wacana naratif kang ngandhut kohesi lan koherensi. Kohesi ing wacana naratif dituwuhake dening piranti-piranti kohesi. Piranti kasebut uga bisa ndhapuk koherensi sajrone wacana naratif ing SCSS. Adhedhasar andharan kasebut, punjere panliten iki yaiku jinise wacana naratif ing SCSS adhedhasar koherensi kang didhapuk dening piranti kohesi. Underane panliten ana loro, yaiku (1) piranti kohesi leksikal apa wae kang bisa ndhapuk koherensi lan (2) piranti kohesi gramatikal apa wae kang bisa ndhapuk koherensi sajrone wacana naratif ing SCSS. Panliten iki klebu panliten linguistik dheskriptif lan nduwe sifat sinkronis. Dhatane panliten iki diklumpukake kanthi metodhe semak lan teknik cathet. Anggone njlentrehake dhata kanthi metodhe agih lan teknik jembar. Asile panliten diandharake sarana metodhe formal lan informal.


Wacana naratif ing SCSS klebu wacana naratif ekspositoris. Koherensine wacana naratif ekspositoris bisa didhapuk piranti kohesi leksikal lan gramatikal. Adhedhasar jinis-jinis koherensine wacana naratif ekspositoris kang didhapuk dening piranti kohesi, jinise wacana naratif ing SCSS cacahe ana 17 yaiku (1) wacana naratif mawa koherensi panambah, (2) wacana naratif mawa koherensi urutan, (3) wacana naratif mawa koherensi pangener, (4) wacana naratif mawa koherensi emper-emperan, (5) wacana naratif mawa koherensi paneges, (6) wacana naratif mawa koherensi kosok-balen, (7) wacana naratif mawa koherensi dudutan, (8) wacana naratif mawa koherensi bebarengan, (9) wacana naratif mawa koherensi panggonan, (10) wacana naratif mawa koherensi mangsa, (11) wacana naratif mawa koherensi jalaran, (12) wacana naratif mawa koherensi sarana, (13) wacana naratif mawa koherensi sarat, (14) wacana naratif mawa koherensi panjangka, (15) wacana naratif mawa koherensi pambanget, (16) wacana naratif mawa koherensi jlentrehan, lan (17) wacana naratif mawa koherensi hiponim.


Tembung kang Wigati: piranti kohesi kang ndhapuk koherensi, kohesi leksikal, kohesi gramatikal, wacana naratif.


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.