SESAMBUNGAN PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIKE LEKSIKON ING BASA JAWA KANG ATEGES TUMINDAK

NURUL MUAFIDAH

Abstract


Abstrak


Leksikon ing basa Jawa wis tau ditliti, nanging leksikon kang ateges tumindak durung tau ditindakake. Kamangka penganggone tembung-tembung utawa leksikon kang asring digunakake dening manungsa yaiku leksikon kang ateges tumindak. Adhedhasar bab kasebut, mula leksikon kang ateges tumindak digoleki sesambungan paradhigmatik lan sintagmatike. Underane panliten iki yaiku: (1) apa wae jinise sesambungan paradhigmatike leksikon basa Jawa kang ateges tumindak? lan (2) apa wae jinise sesambungan sintagmatike leksikon basa Jawa kang ateges tumindak? Tujuwane panliten iki yaiku ngandharake lan njlentrehake: (1) jinise sesambungan paradhigmatike leksikon basa Jawa kang ateges tumindak lan (2) jinise sesambungan sintagmatike leksikon basa Jawa kang ateges tumindak.


Leksikon kang ateges tumindak ing Desa Kemiri Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri kasil diklumpukake ana 193 tembung kang dumadi saka 73 tembung pakartine sirah, sangang tembung pakartine gembung, 76 tembung pakartine tangan, lan 26 tembung pakartine sikil. Asile panliten iki yaiku, leksikon kang ateges tumindak nduweni sesambungan paradhigmatik kang dijlentrehake lumantar tabel-tabel supaya bisa digoleki drajad pepadhan lan tegese saben tembunge. Jinise sesambungan paradhigmatik ana loro, hipernimi lan hiponimi kang asipat netep lan ora netep. Dene jinise sesambungan sintagmatik ana loro yaiku enkapsulasi lan dhistribusi kang asipat enkapsulatif lan dhistributif. Asile panliten iki nuduhake yen tembung kang asipat netep sajrone sesambungan paradhigmatik nduweni sipat enkapsulatif sajrone sesambungan sintagmatik. Dene sipate tembung kang ora netep sajrone sesambungan paradhigmatik nuduhake sipat dhistributif sajrone sesambungan sintagmatik.


 


Tembung wigati: paradhigmatik, sintagmatik, leksikon, lan tumindak..


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.