TRADHISI KATAMAN NABI ING DHUKUH NGROWO DESA PLOSOJENAR KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

LAILY DYAH RAHMATIKA

Abstract


Abstrak


 


Panliten iki nduweni tujuwan kanggo njlentrehake mula buka dianakake upacara tradhisi Kataman Nabi Wayang Islam saka dhukuh Ngrowo Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo, kepriye tata laku tradhisi, makna simbolik kang dikandhut sajrone tradhisi Kataman Nabi, kagunan, sarta owah gingsire upacara tradhisi Kataman Nabi Wayang Islam saka dhukuh Ngrowo Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo sarta wujud pangrembakan tradhisi Kataman Nabi Wayang Islam tumrap masyarakat ing sakupenge. Jroning panliten iki nggunakake teori folklor yaiku crita saka masyarakat. Kahanane TKNWI ora bisa uwal saka crita saka masyarakat dhukuh Ngrowo Desa Plosojenar. Crita kang ana jroning masyarakat ngenani TKNWI dadi data panliten. Wondene teori simbolik dadi teori kanggo ngonceki data kang ana. Data kang ana saka informasi masyarakat lan uga saka adicara ritual kang kedaden ing TKNWI.


Panliten iki migunakake metode kualitatif dheskriptif. Panliten iki njupuk adicara TKNWI nalika mengeti sasi Sura ing bale desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Teknik ngumpulake dhata sajrone panliten iki dikumpulake kanthi cara observasi partisipasi, panliten lumantar wawanrembug ing antarane para sesepuh,pinisepuh lan perangkat desa sarta panulis dhewe kanthi alat kanggo ngrekam, kamera video lan alat tulis. Saka asil wawancara iku bakal dijlentrehake kanthi cara pendekatan budaya. Asil saka poto uga nambahi bukti nyata dhata kanggo dionceki. Makna lan simbol uga dadi piranti kanggo nganalisis adicara TKNWI, sarta folklor kanggo nganalisis asil wawanrembug karo masyarakat.


Asil panliten iki nuduhake samubarang kayata (1) mula bukane lan wektunggelar TKNWI, (2) Wujud lan makna ubarampe sajrone TKNWI kang njlentrehake wujud, musik, pengajian, pagelaran crita wayang sajrone TKNWI. (3) Uga ngandharake tatalaku TKNWI kayata persiapan, slametan, adicara pengajian, lan pagelaran wayang Islam. Ing kene uga njlentrehake (4) wujud owah gingsire lan tanggapan warga ngenani TKNWI, inovasi kang mlebu sajrone TKNWI. (5) Piguna kang kinandhut sajrone TKNWI maneka warna.


Full Text: DOCX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.