KITAB MI’RAJ NABI (Tintingan Intertekstual)

SULISTIANAWATI

Abstract


Abstrak


Naskah KMN minangka objek panliten nuduhake sesambungan intertekstual, yen dideleng saka irah-irahane karo buku Isra’ Mi’raj. Buku kasebut gabungan kitab klasik Arab kang ditarqiq, anggitane Ibnu Hajar al-Asqalani lan Imam as-Suyuthi. Prakara kang dadi undheran panliten, yaiku (1) Kepriye deskripsi naskah KMN lan suntingan teks; (2) Kepriye isi sajrone naskah KMN lan buku Isra’ Mi’raj; lan (3) Kepriye sesambungan intertekstual naskah KMN lan buku Isra’ Mi’raj. Adhedhasar undheran ing ndhuwur, panliten iki nduweni tujuwan kanggo: (1) Ngandharake deskripsi naskah KMN lan suntingan teks; (2) Ngandharake isi sajrone naskah KMN lan buku Isra’ Mi’raj; lan (3) Ngandharake sesambungan intertekstual naskah KMN lan buku Isra’ Mi’raj.


Panliten iki nggunakake methode dheskriptif kualitatif komparatif. Sumber dhata arupa naskah KMN lan buku Isra’ Mi’raj. Panliten iki nggunakake pamawas filologi kanggo nganalisis kahanan fisik naskah sarta kritik teks. Sabanjure isi naskah banjur ditafsirake nggunakake metode hermeneutika. Banjur analisis intertekstual dening Julia Kristeva, digunakake kanggo ngoleki sesambungan antarane kekarone objek panliten. Pungkasane ngandharake asile panliten sacara deskriptif komparatif nuduhake aspek prabeda lan pamadha.


Asile panliten saka naskah KMN kanthi nomer inventarisasi 20.128/M iki ngenani lelampahan dimensi wektu yaiku isra’ lan mi’raj. Sesambungan intertekstual kekarone objek panliten nduweni prabeda lan pamadha, nanging akeh nuwuhake prabeda. Prabeda kayata nuduhake: gegambaran burraq, Baitul Maqdis, panggonan  malekat lan nabi, mukjizat uga gegambaran siksa tumrap wong kang zina, fitnah, nyolong lan ora gelem zakat. Uga katon yen naskah ngluwih-luwihake kandungan isi saengga mujudake tuwuhe negasi. Negasi kayata: riwayat kaluwarga digambarake istana sentris, gegambaran siksa, lan mukjizat. Naskah KMN ora pikantuk daya pangaribawa kang gedhe saka buku. Mula Buku kritik bisa wae minangka hipogram nanging ora bisa sinebut hipogram.


 


Tembung Wigati: Kitab Mi’raj Nabi, Negasi, Intertekstual.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.