KESENIAN LUDRUK WAYANG WONG DENING PAGUYUBAN CAMPURSARI SABDO BUDOYO ING DESA JOMBOK KABUPATEN JOMBANGANTROPOLOGI SIMBOLIK

ERIK PURNOMO

Abstract


SARINING PANALITEN
Jawa Timur pancen nduweni sawijine kesenian tradhisional kang akeh lan ana fungsine gegayutan kelawan adicara adat sawijining desa, saengga katon pantes dilestarekake lan dijaga sarta dirembakakake. Kesenian Ludruk Wayang Wong yaiku sawijining seni pagelaran budaya tradhisi kang sesambungan karo unsur ludruk lan uga wayang wong. Kajaba saka kuwi, KLWW uga nduweni piguna kang gedhe tumrap masyarakat panyengkuyunge, saengga kesenian ludruk wayang wong iki bisa ngrembaka nganti mbesuke.
Sajrone KLWW sejatine kinandhut makna-makna simbolik kang maneka warna kabudayan nasional supaya bisa kajupuk dadi sawijine panliten. Panliti bisa nyusun underane panliten KLWW, yaiku: (1) kepriye mula bukane madege KLWW?, (2) apa wae wujud kang ngrenggani sajrone KLWW lan mligine makna simbolike sajrone ubarampe lan paragane?, (3) kepriye tatarakite sajrone KLWW?, (4) piguna apa wae kang kinandhut sajrone KLWW?, (5) Kepriye wujud owah-owahane lan upaya pelestariane pagelaran KLWW?. Panliten iki nduweni ancas, yaiku: (1) kanggo njlentrehake mula bukane madege KLWW, (2) kanggo ngandharake wujud kang ngrenggani sajrone KLWW lan mligine makna simbolike sajrone ubarampe lan paragane, (3) kanggo ngandharake tatarakite KLWW, (4) kanggo menehi kaweruh babagan piguna kang kinandhut sajrone KLWW, (5) lan kanggo menehi kaweruh babagan wujud owah-owahane KLWW.
Paedahe saka panliten iki, yaiku: (1) panliten iki dikarepake kena kanggo wujud nguri-uri budaya Jawa yaiku babagan kesenian tradhisional (2) panliten iki dikarepake supaya bisa nambah kawasisane pamaos lan panulis supaya luwih mangerteni babagan kesenian tradhisional (3) panliten iki uga nduweni pangajab supaya bisa nggugah panliti liyane, supaya nindakake panliten kang luwih jero babagan kesenian ludruk, jalaran kesenian iki saya ngrembaka. Konsep teori kang digunakake sajrone panliten iki, yaiku: (1) konsep kabudayan, (2) konsep masyarakat, (3) konsep filosofis, (4) konsep antropologi, (5) konsep semiotik, (6) konsep piguna. Ancangan panliten kang digunakake kanggo nliti KLWW iki panliten dheskriptif kualitatif. Dhata lan sumber dhata saka panliten iki arupa gambar lan katrangan lesan saka informan inti lan informan tambahan.
Makna simbolik sajrone KLWW dijlentrehake adhedhasar ubarampe, paraga, lan uga piranti kang digunakake. Makna kang kinandhut sajroning ubarampen (sesajen lan cok bakal) yaiku nduweni pangajab supaya manungsa bisa tumindak kang utama ing ndunya lan akhirate lan diadohake saka bebaya. Fungsi KLWW diperang dadi loro, yaiku: fungsi manifest lan fungsi laten. Fungsi manifest kayata (1) minangka hiburan para warga, (2) sarana panggulawenthah, (3) sarana nguri-uri budaya jawa, (4) nuwuhake rasa guyub rukun. Fungsi laten kayata: (1) Wong sing seneng mangan ngluwihi jatah, (2) omben-ombenan, (3) paraga kurang sinau.
Tembung Wigati : Kebudayaan, Masyarakat, Semiotik,


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.