KACINGKRANGAN SAJRONE CERBUNG TAN KENDHAT ANGGITANE ISMOE RIANTO (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA)

WIDIA ASTUTI

Abstract


Panliten iki ngrembug reriptan gancaran awujud gancaran yaiku cerita sambung kanthi irah-irahan Tan Kendhat Anggitane Ismoe Rianto. Cerita sambung iki ngemot bab-bab sosial kang tuwuh sajrone masyarakat, bab-bab kasebut yaiku kacingkrangan. Pangripta anggone nganggit sawijine reriptan ngenani tema kacingkrangan, kadhang kala ndeleng saka kedadeyan sajrone masyarakat.


Adhedhasar andharan kasebut, underan panliten iki yaiku, 1) kepriye kacingkrangan kang ana sajrone cerbung Tan Kendhat; 2) apa wae kang dadi sebab kacingkrangan sajrone cerbung Tan Kendhat; 3) apa wae akibat kacingkrangan sajrone cerbung Tan Kendhat; 4) apa wae upaya kanggo ngrampungi kacingkrangan sajrone cerbung Tan Kendhat; 5) kepriye gayutane kacingkrangan sajrone cerbung Tan Kendhat karo realitas sosial sajrone bebrayan.


Panliten iki nggunakake metodhe dheskriptif. Sumber dhata panliten arupa cerbung Tan Kendhat lan berita. Dhata panliten arupa tembung, ukara, wacana, lan solah bawane paraga sajrone cerbung kasebut. panglumpukane dhata nggunakake metodhe dokumentasi. Kanggo ngandharake lan njlentrehake dhata panliten iki, digunakake metodhe dheskriptif analisis kanthi tintingan sosiologi sastra.


                Asile panliten kaperang dadi papat adhedhasar underane panliten yaiku 1) kahanan kacingkrangan kang diperang dadi telu, yaiku tunawisma, bocah ora kopen, lan kurange lapangan kerja. 2) sebabe kacingkrangan yaiku faktor individu lan faktor kultural. 3) akibat kacingkrangan yaiku kriminalitas kaperang dadi loro yaiku tumindak degsiya, lan mendem. 4) upayane kanggo ngrampungi kacingkrangan kang kaperang dadi telu yaiku adol narkoba,  main, lan nyolong. 5) gayutane kacingkrangan karo realitas sosial ing bebrayan kang diperang dadi telu yaiku pawadan tuwuhe kacingkrangan sajrone cerbung Tan Kendhat karo realitas sosial ing bebrayan, akibat kacingkrangan sajrone cerbung Tan Kendhat karo realitas sosial ing bebrayan, lan upayane kanggo ngrampungi kacingkrangan sajrone cerbung Tan Kendhat karo realitas ing bebrayan.


 


Tembung wigati                          : kahanan kacingkrangan, sebab kacingkrangan, akibat kacingkrangan, lan upayane ngrampungi kacingkrangan.


 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.