LIBIDO SEKSUAL SAJRONE CERBUNG KEDLARUNG ANGGITANE ISMOE RIANTO (Tintingan Psikoanalisis Sigmund Freud)

NOVI DWI SETYOWATI

Abstract


ABSTRAK


                Kabeh manungsa mesthi nduweni libido ing dhirine. Libido mujudake dorongan seksual kang ana ing manungsa wiwit lair. Libido ing bebrayan Jawa pranyata narik kawigaten pengarang dilebokake minangka prakara sajrone karya sastra. Salah sawijine karya sastra kasebut yaiku cerbung Kedlarung anggitane Ismoe Rianto. Adhedhasar andharan kasebut, cerbung Kedlarung iki narik kawigaten kanggo ditliti mawa tintingan psikoanalisis Sigmund Freud.Underan panliten iki yaiku kepriye (1) struktur kapribaden (2) penyebab anane libido seksual (3) wujud libido seksual (4) mekanisme pertahanan ego (5) akibat anane libido seksual.


Tujuwane panliten iki yaiku ngandharake (1) struktur kapribaden (2) penyebab anane libido seksual (3) wujud libido seksual (4) mekanisme pertahanan ego (5) akibat anane libido seksual. Dene paedahe panliten iki, yaiku nambahi kawruh tumrap pamaca sarta asile panliten iki diajab bisa kanggo tetandhingan panliten sabanjure.


Teori kang digunakake ing panliten iki yaiku tintingan psikoanalisis Sigmund Freud. Dene metodhe kang digunakake yaiku metodhe dheskriptif kualitatif kanthi pendekatan psikologi. Sumber dhata arupa cerbung Kedlarung anggitane Ismoe Rianto. Dhata panliten iki yaiku tembung lan ukara sajrone cerbung Kedlarung anggitane Ismoe Rianto.  Dene tata cara nglumpukake dhata yaiku kanthi teknik waca lan cathet. Tata cara ngandharake dhata digunakake metodhe dheskriptif analisis kanthi tintingan psikoanalisis Sigmund Freud.


Asile panliten iki kaperang dadi papat. (1) Struktur kapribaden miturut Sigmund Freud yaiku id, ego lan super ego. Paraga Dias pranyata luwih nengenake id. (2) Wujude libido seksual kaperang dadi loro yaiku libido ego lan libido objek. Libido kang disandhang dening paraga Dias yaiku libido objek. (3) Panyebab anane libido seksual ana loro yaiku wong tuwa kang kurang wigati lan kena godha priya. (4) Mekanisme pertahan ana telu perangan yaiku represi dibuktekake paraga eling marang tumindake lan tetep ing alam sadhar, reaksi formasi dibuktekake paraga kang nglawan anane kadurjanan,  fantasi lan stereotype dibuktekake paraga mbayangake pepinginane kanthi makaping kang ora nduweni piguna (5) Akibat anane libido seksual kaperang dadi lima yaiku paraga wani tumindak sedheng, ngapusi kanggo nutupi wewadine, tumindake ndadekake kembang lambe ing tangga kiwa tengene, wani nggugurake kandhutan, lan anane tindak dagsiya sajrone bale wisma.


Tembung wigati: Libido, Seksual


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.