RAJA PATI LAN TINDAK CULIKA SAJRONE CERBUNG KUNCI DHUPLIKAT ANGGITANE JMV SUNARJO TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA

LEFI YUNIANTIKA

Abstract


Raja pati mujudake asil kadurjanan sajrone bebrayan. Tumindak kang nuwuhake raja pati kuwi mesthi ana bab-bab tartamtu kang ditindakake wong durjana. Tumindak kang njalari raja pati wis akeh banget sajrone bebrayan, kanthi alesan tartamtu.  Panliten iki ngandharake bab raja pati lan tindak culika sajrone cerbung Kunci Dhuplikat


                Panliten iki nduweni underan yaiku (1) Kepriye kalungguhane raja pati lan tindak culika sajrone cerbung Kunci Dhuplikat; (2) Kepriye kaculikan kawedhar sajrone cerbung Kunci Dhuplikat; (3) Kepriye raja pati kawedhar sajrone cerbung Kunci Dhuplikat; (4) Kepriye raja pati sajrone kanyataning bebrayan. Panliten iki nduweni paedah yaiku nambahi kawruh saka panliten sadurunge, menehi sumbang sih kanggo ngrembakakake kawruh studi sastra, nglestarekake sastra Jawa, menehi sumber informasi ngenani sastra, mujudake sarana kanggo saperangan kawruh lan ketrampilan tumrap panliti.


                Metodhe kang digunakake sajrone panliten iki yaiku metodhe kualitatif dheskriptif. Sumbere dhata panliten arupa cerbung Kunci Dhuplikat, buku, koran, tv, internet. Dhatane panliten arupa tembung lan ukara kang sesambungan karo underane panliten. Pangumpule dhata nggunakake metodhe studi kapustakan. Kanggo ngandharake lan njlentrehake dhata digunakake metodhe dheskriptif analisis.                                                                               Asile panliten iki diperang dadi papat, kalungguhane raja pati lan tindak culika, perangan kasebut yaiku (1) panindake kaculikan kang diperang dadi loro yaiku menyang dhukun lan tumindak sedheng, (2) panindake raja pati. Kaculikan kawedhar kang diperang dadi loro yaiku (1) poligami minangka sarana; (2) melik nggendhong lali. Raja pati kawedhar kang diperang dadi (1) katrangan saka Pak War; (2) katrangan saka tukang kunci; (3) katrangan saka Jiman; (4) katrangan saka Mbok Nah; (5) miyak kadurjanan, kang diperang dadi loro yaiku sujana marang durjana lan durjana kapilut. Raja pati sajrone kanyataning bebrayan kang diperang dadi (1) melik donya rajabrana; (2) tumindak culika; (3) menyang dhukun; (4) tumindak sedheng; (5) dhiskusi analisis.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.