KATRESNAN MINANGKA KAKUWATAN WANODYA(DHEKONSTRUKSI TUMRAP TEKS ASMARASUPI)

NUZULLAH ROHMAH MALIATI

Abstract


Teks Asmarasupi mujudake salah sawijine wiracarita sajrone kasusastran Jawa Anyar, teks iki nyritakake ngenani kaprawirane Raden Asmarasupi minangka satriya. Bab kaprawiran sajrone wiracarita kuwi minangka tema kang utama, saengga kalungguhane paraga utama priya ing kene mujudake bab kang ditengenake. Beda karo kalungguhane paraga wanodya kang isih katon dikiwakake sajrone carita. Perangan iki nuduhake yen ana saperangan oposisi sajrone teks Asmarasupi. Teks iki uga nuduhake anane kakuwatan wanodya kang kagambar lumantar katresnane. Underan panliten kanthi tintingan dhekonstruksi sajrone teks Asmarasupi sesambungan karo: 1) kalungguhane paraga utama priya lan paraga wanodya, 2) karakerisik paraga wanodya, 3) katresnane paraga wanodya. Tujuwan panliten: 1) ngandharake kalungguhane paraga utama lan paraga wanodya, 2) ngandharake karakerisik paraga wanodya, 3) ngandharake katresnane paraga wanodya. Paedah panliten iki tumrape pamaca bisa nambah kawruh. Tumrape panliten lan piwulangan sastra mligine mahasiswa, bisa migunani kanggo panliten sabanjure. Saliyane dhekonstruksi, panliten iki uga mbutuhake pambiyantune pamarekan struktural. Struktur mujudake perangan kang wigati kanggo mangerteni sesambungan antarane unsur siji lan liyane kang bakal nuwuhake makna. Cara maca dhekonstruksi sajrone panliten iki, katindakake kanthi menehi kawigaten tumrap gejala-gejala kang kasingitake utawa kang sengaja disingitake, yaiku ngenani kakuwatane wanodya kang kagambar lumantar katresnane. Jinise panliten deskriptif kualitatif. Sumber dhata sajrone panliten yaiku teks Asmarasupi anggitane Pakubuwana IX kang wus dialih aksara dening Mulyono Sastronaryatmo.
Asil panliten iki ngandharake: 1) kalungguhane paraga utama yaiku Raden Asmarasupi kang tansah ditengenake lan kalungguhane paraga wanodya kang dikiwakake. Perangan iki minangka oposisi sajrone teks AS; 2) malik previlise paraga wanodya lan nuduhake yen dheweke minangka paraga kang wigati sajrone carita. Ing kene kalungguhane paraga wanodya kang dikiwakake bakal diwalik kanthi anane konsep decentring; 3) katresnane paraga wanodya kang diandharake lumantar tanggung jawab lan rasa setyane. Perangan iki nuduhake anane gagasan anyar kang ngantonake yen katresnane wanodya kuwi luwih utama tinimbang priya.
Tembung wigati: Dhekonstruksi, Kaprawiran, Katresnan, Wanodya


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.