ASPEK PRAGMATIK MAKSIM KERJASAMA SAJRONE HUMOR ING MEDHIA SOSIAL KETAWA.COM

NUR HIDAYATUL FAHRI

Abstract


Basa minangka piranti kanggo sesrawungan. Kanthi basa manungsa bisa ngandaharake apa kang dadi kekarepane ing antarane yaiku rasa bungah, susah, lan sapanunggale. Basa humor yaiku basa kang dienggo dening pelawak sajroning nindakake lawakan. Undherane panlien yaiku, (1) Apa wae Wujud Maksim Kerjasama kang digunakake ing Medhia Sosial Ketawa.com? (2) Kepriye Penyimpangan Maksim Kerjasama kang digunakake ing Medhia Sosial Ketawa.com? Tujuwan sajrone panliten iki yaiku, (1) ngandharake wujud Maksim kerjasama, kayata maksim Kuantitas, maksim Kualitas, maksim Relevansi, maksim Cara (Pelaksanaan) ing Medhia Sosial Ketawa.com. (2) ngandharake penyimpangan Maksim Kerjasama, Penyimpangan Maksim Kuantitas, Penyimpangan Maksim Kualitas, Penyimpangan Maksim Relevansi, lan Penyimpangan Maksim Cara (pelakasanaan) ing Medhia Sosial Ketawa.com. Paedah sajrone panliten iki yaiku panliten iki bisa migunani kanggo panyengkuyung ngrembakake ilmu basa, mligine ilmu Pragmatik lan saora-orane bisa nambahi wawasan tumrap ilmu basa ing Linguistik babagan Analisis Wacana lan Pragmatik.
Teori sing digunakake kanggo ngandharake dhata humor ing media sosial Ketawa.com yaiku maksim kerjasama Grace ngenani maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, sarta maksim cara/pelaksanaan sarta penyimpangane.
Metodhe sing digunakake yaiku metodhe deskriptif kualitatif. Tegese dhata-dhata kang kasil diklumpukake banjur diandharake siji mbaka siji adhedhasar prinsip kerjasama Grice. Sajrone humor ing media sosial Ketawa.com, Wujud lan Penyimpangan maksim Kerjasama kang digunakake, ing antarane yaiku (1) maksim kerjasama kualitas, (2) maksim kuantitas, (3) maksim relevansi, lan (4) maksim cara/pelaksanaan.
Tembung Wigati: Aspek Pragmatik, Maksim Kerjasama, Humor.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.