KONFLIK SAJRONE NOVEL KELADUK MANIS ING SALUMAHE SAMBILATA ANGGITANE TULUSSETIYADI(Tintingan Strukturalisme Genetik)

IKA NUR ARISTA

Abstract


Novel KMISS anggitane Tulus Setiyadi mujudake crita fiksi. Crita fiksi ing novel iki ora mung imajinasisaka pangripta nanging uga kaprabawan saka kahanan kang ana ing sakiwa tengene pangripta. Kang narikkawigaten panliti saka novel KMISS yaiku konflik.Underan panliten iki yaiku: (1) Kepriye isi novel KMISS anggitane Tulus Setiyadi? (2) Kepriye wujudkonflik internal, konflik ekternal lan akibat saka konflik sajrone novel KMISS? (3) Apa kang njalari TulusSetiyadi ngripta novel KMISS kanthi akeh nuwuhake konflik?. Ancase panliten iki yaiku: (1) Ngandharake isinovel KMISS anggitane Tulus Setiyadi. (2) Ngandharake wujud konflik internal, konflik ekternal lan akibatsaka konflik sajrone novel KMISS anggitane Tulus setiyadi. (3) Ngandharake apa kang njalari Tulus Setiyadingripta novel KMISS kanhti akeh nuwuhake konflik. Paedah panliten iki yaiku: (1) Bisa dadi pambandingsaengga bisa narik kawigaten kanggo panliten sabanjure. (2) Diajab bisa nambahi piwulangan ngenanikasusastran Jawa mligine novel. (3) Bisa nambahi kawruh ngenani sastra, mligine bab teori strukturalismegenetik.Panliten iki ngunakake pamekaran strukturalisme genetik. Metodhe panliten kang digunakake yaikupanliten kualitatif kang kaandharake kanthi cara dheskriptif. Teori sajrone panliten iki yaiku strukturalismegenetik. Sumbere arupa novel KMISS anggitane Tulus Setiyadi. Teknik pangumpulane dhata yaiku nggunakaketeknik kapustakan lan wawancara.Asile panliten iki yaiku: (1) Isi novel KMISS anggitane Tulus Setiyadi yaiku ngenani konflik. Konflikkasebut uga kasengkuyung kanthi anane tema minor yaiku katresnan lan tumindak sedheng kang dilakoniparaga utama. Papan sajrone novel KMISS yaiku ing caffe, omah lan rumah sakit. Sajrone novel KMISSpangripta ngunakake sudut pandang persona katelu lan nggunakake alur maju mundur utawa alur campuran.(2) Wujud konflik internal sajrone novel KMISS yaiku paraga lara ati, paraga utama rumangsa kapeksa,paraga ngrasakake nelangsa lan sujana. Wujud konflik ekternal yaiku paraga utama mikir awake dhewe,paraga ora ngregani wong liya. Akibat saka konflik kang dialami paraga sajrone novel KMISS yaiku rasagetun, kuciwa, rasa luput, ora bisa percaya, pasrah, bisa nemtokake pilihan, ayem, pangigit-igit. (3) Lingkungansosial pangripta duweni sesambungan kang raket marang karya sastra kang diripta. Novel anggitane TulusSetiyadi minangka asil karyane pangripta kang kaprabawan saka pengalaman lan lingkungane. Kabukten sakakonflik katresnan sajrone novel KMISS.Tembung Wigati : Strukturalisme genetik, Novel KMISS


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.