TINDAK TUTUR ILOKUSI DAKWAH K.H GHOFUR SAJRONE PENGAJIAN UMUM INGDESA PUTAT KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN2TINDAK TUTUR ILOKUSI DAKWAH K.H GHOFUR SAJRONE PENGAJIAN UMUM ING DESAPUTAT KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

ALIF AKBAR RIZQIAN I

Abstract


Sajrone tuturan Kh.Ghofur kerep nggunakake basa jawa logat lamongan, surabaya campuran, tuturane
ceplas-ceplos, materi kang kerep digunakake yaiku ngenani akhlaklan sopan santun. Underane panliten
yaiku,(1) Apa wae jinise tindak tutur ilokusi K.H Ghofurkang digunakake nalika dakwah?,(2) Apa wae fungsi
tindak tutur ilokusi K.H Ghofurkang digunakake nalika dakwah?,(3) Apa wae konteks tindak tutur ilokusi K.H
Ghofur kang digunakake nalika dakwah?. Sajrone panliten iki nggunakake teori tindak tutur ilokusi sing
diandharake searle.
Metodhe ing panliten iki yaiku metodhe panliten kualitatif deskriptif. Instrumen panliten ing kene yaiku
instrumen panliten utama lan instrumen panliten panyengkuyung. Tata caranglumpukake dhata nggunakake
metodhe semak lan tekhnik cathat.
Asile panliten ngenani Jinise tindak tutur ilokusi asertif kayata ngandhani, micara, menehi anjuran,
nglapurake, nggunggung. Tindak tutur ilokusi ekspresif, kayata nesu, ngakoni. Tindak tutur ilokusi direktif,
komisif, deklaratif. Fungsi tindak tutur ilokusi Kompetetif,diperang ana 3 yaiku fungsi tindak tutur ilokusi
Kompetetif mrintah, janji,njaluk. Fungsi tindak tutur ilokusi kolaboratif,konfliktif, konvivial.Konteks tuturan ing
panliten iki yaiku nggunakake konteks eksistensial lan Konteks aksional.
Tembung Wigati: Tindak TuturIlokusi Dakwah K.H.Ghofur sajrone Pengajian Umum.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.