KABUTUHAN AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE NOVEL ROMANBEGJANE RUSTAM ANGGITANE PAK MET(Tintingan Psikologi Humanistik Abraham Maslow)

DYAH YUNITA ROHMAH

Abstract


Kabeh manungsa mesthi nduweni kabutuhan aktualisasi dhiri ing dhirine.
Kabutuhan aktualisasi dhiri mujudake salah siji saka saperangan problem sajrone kajiwane
paraga. Kabutuhan aktualisasi dhiri ing bebrayan Jawa pranyata narik kawigaten
pengarang dilebokake minangka prakara sajrone karya sastra. Salah sawijine karya sastra
kasebut yaiku novel Begjane Rustam anggitane Pak Met. Adhedhasar andharan kasebut,
novel Begjane Rustam iki narik kawigaten kanggo ditliti mawa tintingan psikologi
Humanistik Abraham Maslow. Underan panliten iki yaiku kepriye (1) wujud kabutuhan
aktualisasi dhiri (2) panyebab mujudake kabutuhan aktualisasi dhiri (3) upaya nyukupi
kabutuhan aktualisasi dhiri (4) pepalang nalika mujudake kabutuhan aktualisasi dhiri.
Tujuwane panliten iki yaiku ngandharake (1) wujud kabutuhan aktualisasi dhiri (2)
panyebab mujudake kabutuhan aktualisasi dhiri (3) upaya nyukupi kabutuhan aktualisasi
dhiri (4) pepalang nalika mujudake kabutuhan aktualisasi dhiri. Dene paedahe panliten iki
yaiku bisa kanggo (1) ngrembakakake sastra Jawa modern sing mligine kang ngandhut
psikologi kapribaden lan bisa menehi sumbangsih marang ilmu-ilmu pendhidhikan basa lan
sastra Jawa (2) nambah wawasan yen reriptan sastra kayata novel ora mung kanggo bahan
wacan ning nduweni paedah kayata bisa dadi kaca benggalane manungsa ing bebrayan
nyata saka perkara-perkara sajrone crita (3) bisa menehi kawruh ngenani sastra lan
reriptan sastra saengga bisa mangerteni reriptan sastra mligine novel kanthi migunakake
tintingan psikologi sastra.
Teori kang digunakake ing panliten iki yaiku tintingan psikologi humanistik
Abraham Maslow. Dene metodhe kang digunakake yaiku metodhe dheskriptif analitik
kanthi pendekatan kualitatif. Sumber dhata arupa novel Begjane Rustam anggitane Pak
Met. Dhata panliten iki yaiku pethikan ukara sajrone novel Begjane Rustam anggitane Pak
Met. Dene tata cara nglumpukake dhata yaiku kanthi teknik kapustakan lumantar maca,
ngumpulake dhata, milah lan nggolongake dhata. Tata cara ngandharake dhata digunakake
metodhe dheskriptif analitik kanthi pendekatan kualitatif lumantar tintingan psikologi
humanistik Abraham Maslow.
Asile panliten iki kaperang dadi papat. (1) wujud kabutuhan aktualisasi dhiri
miturut Abraham Maslow sajrone novel Begjane Rustam yaiku kabutuhan aktualisasi dhiri
lumantar mandhiri saka lingkungan, rasa paseduluran, mawas kaanan lan tepa slira. Paraga
utama pranyata luwih nengenake kabutuhan aktualisasi dhiri lumantar mandhiri saka
lingkungan. (2) panyebab mujudake kabutuhan aktualisasi dhiri kaperang dadi telu yaiku
anane rasa kuwatir, wedi lan rasa rikuh. Rasa kuwatir kang luwih ditengenake dening
paraga utama. (3) upaya nyukupi kabutuhan aktualisasi dhiri kaperang dadi enem yaiku
urip mandhiri, gelem srawung, menging liyan, ngelingake liyan, njaluk pangestu lan ndonga
marang Gusti. (4) pepalang nalika mujudake kabutuhan aktualisai dhiri ana telu yaiku
wragad urip, meruhi wewadi lan anane tudingan.
Tembung wigati: Kabutuhan aktualisasi dhiri, Psikologi humanistik.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.