WERNANE BASA ARTIFISIAL KI PURBA ASMARA SAJRONE LAKON WAHYU MAKUTHARAMA

FAISAL DHONI KUS SAPUTRA

Abstract


Wernane basa artifisal yaiku perangane wernane basa sing magepokan klawan kreasi wernane basa lan nduweni sipat rekan utawa non alamiah. Antawacana sajrone pagelaran wayang purwa iku sipate rekan jalaran dhalang anggone ngandharake antawacana iku nggunakake pakem utawa andharan saka dhalang iku mau wus dirancang dening pakem. Punjere panliten yaiku apa wae jinis wernane basa artifisal Ki Purba Asmara sajrone lakon Wahyu Makutharama dene underane panliten apa wae jinis wernane basa artifisial Ki Purba Asmara adhedhasar pangugeme pakem lan apa wae jinis wernane basa artifisial Ki Purba Asmara adhedhasar panyebale pakem.


Teori sing digunakake yaiku teori transformasi wernane basa. Teori iki nggayutake antarane teks lan konteks. Babon carita iku awujud teks lan sipate fisial dene pagelaran iku awujud konteks lan sipate artifisial.


Sumbere dhata yaiku saka vcd rekaman pagelaran wayang purwa dening dhalang Ki Purba Asmara dene dhatane awujud teks pagelaran wayang purwa dening dhalang Ki Purba Asmara kanthi lakon Wahyu Makutharama. Panliten iki jinise yaiku etnografi komunikatif dene sipate komparatif, cara njlentrehake dhata nggunakake metodhe interprestasi. Tata carane nglumpukake dhata nggunakake metodhe semak kanthi nggunakake teknik lanjutan, teknik sadhap, teknik mawa wicara, teknik tanpa wicara, teknik cathet.


Andharan wernane basa artifisial Ki Purba Asmara sajrone lakon Wahyu Makutharama yaiku wernane basa artifisial adhedhasar pangugeme pakem kaperang dadi loro yaiku (1)wernane basa artifisial pangugeme pakem sanggit lan antawacana padha, (2) wernane basa artifisial pangugeme pakem sanggit padha antawacana beda. Wernane basa artifisial adhedhasar panyebale pakem uga kaperang dadi loro yaiku (1) wernane basa artifisial panyebale pakem kang asipat positif lan (2) wernane basa artifisial panyebale pakem kang asipat negatif. Asile panliten yaiku bisa mangerteni mungguh wernane basa artifsial Ki Purba Asmara sajrone Lakon Wahyu Makutharama.


 


Tembung wigati: werna basa artifisial, ngugemi pakem, lan nyebal pakem. 


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.