KRITIK SOSIAL SAJRONE ANTOLOGI CERKAK SINAWANG SUWUNG ANGGITANE ST. SRI EMYANI (Tintingan Sosiologi Sastra)

FAHIMATUL MARUFAH

Abstract


Antologi cerkak Sinawang Suwung anggitane St. Sri Emyani kang banjur dicekak dadi SS ngandhut maneka werna kritik sosial. Kritik sosial kasebut minangka gegambaran saka daya pangrasane pangripta ngenani prekara sosial sing dumadi ana ing tengahing masyarakat. Adhedhasar andharan kasebut, bisa kajupuk underane panliten yaiku; (1) Kepriye gambarane kanyatan sosial sajrone antologi cerkak SS; (2) Kepriye jinis-jinise kritik sosial sajrone antologi SS (3) Kepriye gayutane kritik sosial sajrone antologi cerkak SS klawan kanyatan. Adhedhasar underan panliten kasebut, ancase panliten iki yaiku; (1) Ngandharake gambarane kanyatan sosial sajrone antologi cerkak SS (2) Ngandharake jinis-jinise kritik sosial sajrone antologi cerkak SS (3) Ngandharake gayutane kritik sosial sajrone antologi cerkak SS klawan kanyatan. Kanthi ancas kasebut, panliten iki diajab bisa menehi kawruh ngenani kritik sosial sajrone karya sastra lan bisa nyengkuyung pangrembakane karya sastra Jawa modern. Panliten iki nggunakake tintingan sosiologi sastra dening Ian Watt yen sastra minangka kaca benggala kanggo masyarakat. Bab sing dirembug yaiku sastra njlentrehake urip kang ana ing masyarakat. Metodhe panliten sing digunakake yaiku deskriptif kualitatif kanthi nggunakake dhata awujud antologi cerkak SS anggitane St. Sri Emyani lan pawarta sing kapacak ana kalawarti. Tata cara sajrone nglumpukake dhata kang digunakake sajrone panliten iki nggunakake metode studi pustaka, seleksi dhata lan analisis dhata. Asil panliten ngenani kritik sosial sajrone antologi cerkak SS yaiku (1) Kritik sosial tumrap kadurjanan (2) Kritik sosial tumrap kahanan budaya lan tradhisi (3) Kritik sosial tumrap kakuwasaan (4) Kritik sosial tumrap kahanan jaman lan teknologi. Yen digayutake klawan kanyatan, kritik sosial sajrone antologi cerkak SS bisa kabuktekake lumantar pawarta sing kapacak ana koran, kalawarti, lan internet. Lumantar pawarta, bisa diweruhi yen kritik sosial sajrone SS minangka kaca benggala uripe masyarakat ing kanyatan. Saengga tumrape masyarakat, dikarepake bisa njupuk wawasan lan kawruh sing bisa migunani ing dina tembe.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.