GAYA, TANDHA, LAN MAKNANE TETEMBUNGAN SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN KIDUNG LINGSIR WENGI ANGGITANE SUHARMONO KASIYUN (TINTINGAN SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PEIRCE)

SITI MARDLIYAH

Abstract


Karya sastra mujudake asil pamikirane manungsa kang nggambarake pengalaman lan urip sajrone bebrayan. Karya sastra Jawa yaiku karya sastra sing nggunakake basa Jawa. Karya sastra iku minangka gambaran salah sawijine kahanan ing alam donya sing wis diolah kanthi imajinasine pangarang. Geguritan kalebu struktur kang kompleks, kanggo mahami isi salah sawijine geguritan kudu nganalisis geguritan kasebut. Analisis struktur geguritan yaiku analisis marang unsur-unsure, lan panjlentrehane saben unsur iku nduweni makna kang sesambungan yen digabungake karo unsur liyane. Adhedhasar lelandhesan panliten kang wis diandharake ing ndhuwur, underan panliten iki yaiku: 1) kepriye wujud geguritan sajrone antologi geguritan Kidung Lingsir Wengi anggitane Suharmono K?, 2) kepriye wujud trikotomi miturut Charles Sanders Peirce sajrone antologi geguritan Kidung Lingsir Wengi anggitane Suharmono K?, lan 3) kepriye titikan geguritan anggitane Suharmono K?. Tujuwan panliten iki yaiku: 1) kanggo njlentrehake wujud geguritan sajrone antologi geguritan Kidung Lingsir Wengi anggitane Suharmono K, 2) kanggo njlentrehake wujud trikotomi miturut Charles Sanders Peirce sajrone antologi geguritan Kidung Lingsir Wengi anggitane Suharmono K, lan 3) kanggo mangerteni titikan geguritan anggitane Suharmono K. Teori kang digunakake sajrone panliten iki yaiku teori semiotika dening Charles Sanders Peirce. Peirce ngerembakake teori semiotika kang sesambungan antarane represantement, objek, lan interpretant kang aran trikotomi tandha. Trikotomi kasebut awujud trikotomi kapisan kang sesambungan karo represantemen, trikotomi kapindho kang sesambungan karo objek, lan trikotomi katelu sesambungan karo interpretant.Trikotomi kapisan diperang dadi telu, yaiku qualisigns, sinsigns, lan legisign. Trikotomi kapindho diperang dadi telu, yaiku ikon, indeks, lan simbol. Trikotomi katelu diperang adadi telu, yaiku rheme, dicent, lan argument. Panliten iki kalebu panliten dheskriptif kualitatif. Sumber dhata sajrone panliten yaiku antologi geguritan Kidung Lingsir Wengi anggitane Suharmono K. Paedah panliten iki tumrap pamaca bisa nambah pamawas, tumrape panliti lan piwulangan sastra mligine mahasiswa, bisa dadi medhia tambahan utawa kajian pustaka tambahan sajrone piwulangan lan panliten basa lan sastra. Asile panliten iki ngandharake: 1) wujuding geguritan sajrone antologi geguritan Kidung Lingsir Wengi anggitane Suharmono K kang awujud pamilihing tembung (diksi), retorika lan lelewaning basa, lan citraan. Pamilihing tembung saka asli panliten awujud tembung-tembung basa Jawa anyar, lan uga nyampurake tetembungan basa kawi kanggo nuwuhake kaedahane geguritan. Retorika saka asil panliten awujud awujud retorikatautologi, personifikasi, enumerasi, pleonasme, hiperbola, lan paralelisme. Lelewaning basa saka asil panliten awujud purwa kanthi guru sastra (aliterasi), purwakanthi guru swara (asonansi), lan purwakanthi guru lumaksita. Dene citraan saka asil panliten awujud citraan kinaesthetic, citraan organic, citraan pangambu, citraan pangrungu, citraan paningal, lan citraan pangecap. 2) wujud trikotomi tandha sajrone antologi geguritan Kidung Lingsir Wengi anggitane Suharmono K ana telu kang awujud trikotomi kapisan, trikotomi kapindho, lan trikotomi katelu. Trikotomi kapisan sesambungan karo represantamen, kang diperang dadi telu yaiku qualisign, sinsign, lan legisign. Trikotomi kapindho sesambungan karo objek, kang diperang dadi telu yaiku ikon, indeks, lan simbol. Trikotomi katelu sesambungan karo interpretant, diperang dadi telu yaiku rheme, dicent, lan argument. 3) titikan geguritan anggitane Suharmono K bisa kadeleng saka basa kang digunakake, tata panulisan, gaya, lan tandha sajrone geguritan. Tembung wigati: trikotomi tandha, geguritan PURWAKA Sajrone bab purwaka panliten iki ana saperangan sub bab kang njlentrehake ngenani lelandhesan panliten, underan


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.