WAWASAN KRITIS SANG PUJANGGA JAWA (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA TUMRAP SERAT WICARA KERAS)

MEGA WAHYU NASTITI

Abstract


Kasusastran Jawa klasik iku dumadi saka maneka warna jinis reriptan sastra kang gunggunge akeh banget. Salah sawijine reriptan sastra Jawa klasik kang pinilih minangka objeke panliten, yaiku Serat Wicara Keras. Reriptan sastra kasebut, dianggit dening pujangga Yasadipura II kanthi nggunakake basa lan aksara (tumrap naskah asli) Jawa minangka sarana kanggo medharake gagasan. Serat Wicara Keras kang ngrembaka ing jaman tradisi naskah diwedharake kanthi nggunakake wujude puitika sastra, yaiku tembang macapat. Serat Wicara Keras minangka reriptan sastra klasik, ngemot bab pamawas kritik sang pujangga. Kritik kasebut minangka pandom pandaming ngaurip kang dinggo nenimbang tumindake manungsa, mula bakal ditliti refleksine tumrap bebrayan agung saiki.


Adhedhasar lelandhesan panliten kang wis diandharake ing ndhuwur, underan panliten iki yaiku: 1) Kepriye struktur puitika sajrone Serat Wicara Keras? 2) Kepriye aspek sosiologis sajrone Serat Wicara Keras? 3) Kepriye relevansi sosial  Serat Wicara Keras yen digayutake karo jaman saiki? Tujuwan panliten iki yaiku: 1) mangerteni struktur puitika sajrone Serat Wicara Keras, 2) mangerteni aspek sosiologis sajrone Serat Wicara Keras lan 3) Mangerteni relevansi sosial ing jaman saiki tumrap warta.


Teori kang digunakake sajrone panliten iki yaiku teori Sosiologis Sastra Renne Wellek & Austin Warren. Teori iki ana telu komponen. 1) sosiologi Pengarang, kang ngandharake bab latar belakang pengarang lan sebab pengarang ngripta reriptan sastra. 2) sosiologi reriptan sastra, kang ngandharake isi sajrone reriptan sastra. 3) sosiologi pamaca, kang ngandharake bab paedahe paedahe pamaca sawise maca reriptan sastra. Paedahe pamaca iki awujud kanyatan sosial masyarakat.


Panliten iki kalebu panliten dheskriptif kualitatif. Sumber dhata sajrone panliten yaiku Serat Wicara Keras anggitane R. Ng. Yasadipura II kang wis arupa terjemahan. Paedah panliten iki tumrap pamaca bisa nambah pamawas, tumrape panliti lan piwulangan sastra mligine mahasiswa, bisa dadi medhia tambahan utawa kajian pustaka tambahan sajrone piwulangan lan panliten basa lan sastra.


Asile panliten iki ngandharake: 1) struktur Puitika Serat Wicara Keras. Struktur puitika sajrone Serat Wicara Keras kaperang dadi loro, yaiku srtuktur lair lan struktur batin. Struktur lair mujudake paugerane tembang macapat kang dumadi saka guru lagu, guru gatra lan guru wilangan. Dene struktur batin ngrembug bab isi lan amanat sajrone tembang macapat. 2) Aspek Sosiologis sajrone Serat Wicara Keras. Aspek kang ana ing sub bab iki diperang dadi papat, yaiku aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik lan aspek budaya. 3) Relevansi sosial, kang ngandharake bab sosial Serat Wicara Keras kang digayutake karo kanyatan sosial jaman saiki.


Tembung wigati: Serat Wicara Keras, Karakteristik, Struktur lair, Struktur batin, wawasan Kritik lan Relevansi sosial


Full Text: DOCX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.