PRESUPOSISI SAJRONE PETHILAN-PETHILAN (QUOTES) INSTAGRAM @pathdailyjowo TAUN 2017

KARISMA DWI RAHAYU, MURDIYANTO

Abstract


Presuposisi yaiku pangira-ira kang diduweni mitra tutur lan pamaca gegayutan karo wacana kang diolehi. Panliten
iki ngenani presuposisi sajrone pethilan-pethilan (quotes) instagram @pathdailyjowo taun 2017. Underane panliten iki
yaiku (1) apa wae jinise presuposisi sajrone pethilan-pethilan (quotes) instagram @pathdailyjowo taun 2017? (2) apa
wae wujud presuposisi sajrone pethilan-pethilan (quotes) instagram @pathdailyjowo taun 2017? (3) apa gunane
presuposisi sajrone pethilan-pethilan (quotes) instagram @pathdailyjowo taun 2017? (4) kepriye pola distributife
presuposisi kang ana sajrone pethilan-pethilan (quotes) instagram @pathdailyjowo taun 2017? Adhedhasar underan
kasebut, ancase panliten iki njlentrehake jinis presuposisi, wujud presuposisi, gunane presuposisi, lan pola distributife
presuposisi sajrone pethilan-pethilan (quotes) instagram @pathdailyjowo taun 2017.
Panliten iki nggunakake landhesan teori analisis wacana pragmatik, amarga dhata kang arupa wacana tulis
dijlentrehake nggunakake teori pragmatike George Yule. Presuposisi kaperang dadi nem jinis, yaiku presuposisi
eksistensial, presuposisi faktif, presuposisi nonfaktif, presuposisi struktural, presuposisi leksikal, dan presuposisi
konterfaktual. Wujud saka presuposisi kasebut bisa arupa tembung, gatra, ukara gatra, lan ukara.
Presuposisi sajrone pethilan-pethilan (quotes) instagram @pathdailyjowo taun 2017 ana telu, yaiku presuposisi
faktif, kang kaperang dadi loro, yaiku presuposisi faktif tanduk lan tanggap. Presuposisi struktural uga kaperang dadi
loro, yaiku presuposisi struktural retoris lan samar. Dene presuposisi konterfaktual uga kaperang dadi loro yaiku
presuposisi konterfaktual nyata lan mokal. Wujud presuposisi faktif yaiku tembung kriya, presuposisi struktural awujud
ukara pitakon, dene presuposisi konterfaktual wujude tembung pangiket. Guna saka presuposisi kasebut sajrone pethilanpethilan (quotes) instagram @pathdailyjowo taun 2017 yaiku kanggo nyemoni, meling, menging, nyuwun, lan nggodha.
Adhedhasar satus telung puluh telu dhata, ditemokake suwidak pitu pethilan kagolong presuposisi faktif, patang puluh
siji pethilan kagolong presuposisi struktural, lan selawe pethilan kagolong presuposisi konterfaktual.
Tembung wigati: Presuposisi, @pathdailyjowo


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.