WUJUD LAN TEGES JENENGE WONG JAWA METROPOLITAN ING KUTHA SURABAYA

MOCHAMAD TAUKIT

Abstract


 


 


Abstrak


Jeneng wigati banget sajrone panguripane manungsa lan uga nduweni tetenger mligi kang diwenehake marang saben wong kanggo mbedakake wong siji lan sijine. Saliyane iku, sajrone jenenge wong ngandhut wujud lan teges kang beda-beda antarane wong siji lan sijine saengga bisa mbedakake jenenge wong kasebut. Wujude jeneng bisa saka satuwan-satuwan linguistik, sumber-sumber leksikone jeneng, lan perangane jenenge wong kang ing jerone ana jenenge wong adhedhasar sarasilah kulawarga lan wujud liya saka jenenge wong (celukan, julukan, lan wadanan). Teges jenenge wong Jawa metropolitan ngandhut maksud lan maknane jeneng. Maksude jeneng diolehi saka asile wawancara karo wong kang menehi jeneng kasebut, dene maknane jeneng diweruhi saka maca kamus-kamus basa ngenani jenenge wong. Wong Jawa metropolitan ing Kutha Surabaya kalebu masyarakat kang heterogen ing Kutha Surabaya lan uga akeh banget wong urban kang asale saka dhaerah sanjabane Kutha Surabaya kang isih kalebu wong Jawa lan uga ana keturunan Jawane sarta nduweni sipat metropolis utawa nguthani. Saliyane iku, uga akeh saka sanak sadulure wong Jawa metropolitan kang urip bebarengan ing sakiwa tengene wong Jawa kasebut kang bisa ndayani anggone menehi jeneng lan jenenge wong Jawa ing dhaerah kasebut nduweni jeneng kang narik kawigaten kanggo ditliti.


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.