Tradhisi Kebo-Keboan ing Desa Alasmalang lan Tradhisi Keboan ing Desa Aliyan Kabupaten Banyuwangi

SURURI NUR SUSANTI, SUKARMAN

Abstract


Abstrak

Tradhisi Kebo-Keboan lan Tradhisi Keboan yaiku tradhisi kang ditindakake ing loro desa yaiku Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh lan Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi. Tradhisi iki ana saben setaun sepisan ing sasi Sura. Underan panliten iki yaiku: (1) kepriye mula bukane anane TKK ing desa Alasmalang lan TK ing desa Aliyan, (2) kepriye aspek bentuk lan maknane kang ana ing TKK ing desa Alasmalang lan TK ing desa Aliyan, (3) kepriye wujud komparasi antaraning TKK ing desa Alasmalang lan TK ing desa Aliyan, (4) kepriye upaya palestarian TKK lan TK ing kabupaten Banyuwangi.

Tujuwan panliten, yaiku: (1) ngandharake ngenani mula bukane TKK lan TK, (2) ngandharake aspek bentuk lan maknane kang ana ing TKK lan TK, (3) ngandharake wujud komparasi kang ana ing sajrone TKK ing desa Alasmalang lan TK ing desa Aliyan, (4) ngandharake upaya pelestarian masyarakat lan pamerintah Banyuwangi marang TKK lan TK. Konsep lan teori digunakake ing panliten iki yaiku konsep etnologi budaya. Panliten iki nggunakake ancangan deskriptif komparatif kanthi pendekatan budaya. Dhata ing panliten iki awujud data lesan lan data awujud barang. Tatacara analisis dhata panliten iki nggunakake transkip dhata, verifikasi dhata, idhentifikasi dhata lan penafsiran dhata.

Asile panliten yaiku nuduhake sejarah anane TKK lan TK kang nduweni sesambungan karo dhanyang lan pundhen desa yaiku Mbah Buyut Karti lan Mbah Buyut Wongso Kenongo. Wujud lan makna kang kinandut ing sajrone TKK lan TK ana loro, yaiku tatalaku lan ubarampe. Makna kang kinandut ing sajrone ubarampe lan tatalaku uga nduwane gegayutan marang alam semesta lan Dewi Sri minangka dewi kang dipercaya dadi dewi pari. Wujud komparasi kang tuwuh ing TKK lan TK kaperang dadi rong aspek yaiku aspek kang beda lan aspek kang padha. Banjur upaya kang ditindakake kanggo nglestarekake TKK lan TK yaiku, didadekake adicara taunan lan festival budaya kabupaten, dikenalake marang masyarakat liya mligine para pamudha, lan pamerintah kudu milu nyengkuyung lan menehi surungan anggone nguri-uri kabudayan ing desa Alasmalang lan desa Aliyan.

Tembung wigati : etnologi, tradhisi kebo-keboan lan keboan.Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.