LEGENDHA DESA ING KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO (TINTINGAN FOLKLOR)

ERIA WAHYU NISA, SUWARNI

Abstract


Abstrak

Kecamatan Kemlagi salah sawijine kecamatan kang ana ing kabupaten Mojokerto. Dhaerah kemlagi iki ana ing sisih lor kutha Mojokerto, watesan karo Kabupaten Jombang. Underaning panliten sajrone panliten iki, yaiku (1)Kepriye wujud legendha desa ing kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto? (2) Kepriye struktur crita legendha desa ing Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto? (3) Apa wae nilai budaya kang ana sajrone legendha desa ing kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto? (4) Apa fungsi legendha desa ing kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto? lan (5) Kepriye panemune masyarakat tumrap crita legendha desa ing Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto? Ancasing panliten iki ana telu, yaiku (1) Njelntehake Wujud Legendha Desa Ing Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. (2) Mangerteni nilai budaya kang ana sajrone Legendha Desa Ing Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. lan (3) Mangerteni fungsi lan makna Legendha Desa Ing Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Paedah saka panliten iki yaiku (1) Nambah kawruh ngenani crita legendha desa ing kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. (2) Nambah akehe koleksi crita rakyat kanggo panguri-uri anane kabudayan Jawa tumrap para generasi mudha. (3) Menehi wawasan ngenani folklor lisan kanggo pamaos.

Konsep kang digunakake yaiku nggunakake konsep kabudayan Koentjaraningrat lan sastra lisan nggunakake pamawase Hutomo, dene nilai budaya kang ana ing sajrone panliten iki yaiku nggunakake konsepe Djamaris. Dene konsep folklor kang digunakake yaiku konsepe Danandjaja. Panliten iki nggunakake metode deskriptif kualitatif. Panliten iki nduweni obyek panliten yaiku obyek crita rakyat legendha asal usul desa ing Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto asil wawancara yaiku nggunakake narasumber kanthi cara kuesioner lan wawancara kanthi cara langsung. Dhata ing panliten iki dikumpulake kanthi teknik wacan, nyatet lan kapustakan. Tatacara penggolahan dhata ing babagan iki yaiku nggunakake pendekatan kualitatif.

Asile panliten iki nuduhake anane perangan struktur crita, nilai budaya lan fungsi ing crita legendha desa ing Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto iki. Ing sajrone legendha desa ing Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dianalisis struktur critane miturut konsepe Maranda kanggo mengkaji pengaruhe antarane struktur ndhuwur lan struktur ngisor. Limang perangan nilai budaya kaya kang diandharake Djamaris, yaiku nilai budaya sesambungane manungsa karo Gusti, manungsa karo alam,manungsa karo manungsa liyane, manungsa karo masyarakat, manungsa karo kahanan.

Fungsine legendha desa ing Kecamatan Kemlagi miturut Hutomo kang ana ing kene yaiku fungsi crita minangka sistem proyeksi lan fungsi crita minangka sarana pendhidhikan tumrap masyarakat. Panemune masyarakat ngenani asli wawancara kuesioner ngandharake yen masyarakat isih nduweni wigati marang legendha. Senajan kang ana ing ora ketarik lan ora wigati marang legendha desane nanging saperangan masyarakat rumangsa yen ngrembakake aset lokal bangsane iku perlu kanggo piwulange para generasi ing jaman sabanjure lan njaga budaya lokal supaya tetep lestari nganti anak putu. Nanging saperangan masyarakat uga rumangsa ora perlu njaga lan nganggep legendha ora ana kanggone amarga mbuwang waktu.

Tembung wigati: Legendha, struktur cerita, nilai budaya, fungsi legendha, panemu masyarakat.Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.