NILAI PATRIOTISME SAJRONE NOVEL NYAI AGENG SERANG ANGGITANE S. SASTROATMODJO

RIZKA RAHMA AGUSTINA

Abstract


Abstrak


 


Novel NAS minangka novel sejarah kang bisa nggugah semangat perjuwangan militansi lan solidaritas, amarga nyeritakake perjuwangan pahlawan nasional wanodya idola Indonesia yaiku Nyai Ageng Serang. Novel NAS iki saliyane weneh panglipur kang madradani, pranyata uga ngandhut tepa palupi kang becik lan migunani tumrap bebrayan. Metodhe panliten iki deskriptif kualitatif kanthi pendekatan struktural, teknik pangumpulan dhatane metodhe pustaka dene teknik analisis dhatane metodhe hermeunitika. Asil panliten struktur novel NAS yaiku temane patriotisme, alur maju, paraga utama Nyai Ageng Serang kang disengkuyung dening paraga tambahan liyane, latar panggonan bebarengan karo latar wektu. Latar sosiale nggambarake kepriyayian sarta tata carane mikir lan nandhangi prakara. Nilai patriotismene yaiku,(1) solidaritas (pasedhuluran) nyakup tulung-tinulung lan gotong royong; (2) Pro Patria lan primus patrialis kagambarake lelabuhan kanthi pengabdhian sarta setya tumrap negara lan pandhegane;(3) toleransi dituduhake kanthi tepa slira; (4) tanpa pamrih kagambarake amanah, tanggung jawab, lan lila kurban; (5) satriya dituduhake kanthi kendel, tangguh, wicaksana, blaka, gedhe pangapura, optimis, lan welas asih. Sesambungane nilai sejarah novel NAS lan crita Nyai Ageng Serang minangka pelaku sejarah Indonesia, yaiku Nyai Ageng Serang sajrone novel lan ing kanyatan sejarah Indonesia nduweni prinsip antikolonial kuwat lan gedhe jiwa patriotismene.


Tembung wigati: nilai, patriotisme, sastra sejarah, novel sejarah, lan historis.


Abstrak


 


Novel NAS sebagai novel sejarah yang bisa menggugah semangat perjuangan militansi dan solidaritas, karena menceritakan perjuangan pahlawan nasional wanita idola Indonesia yaitu Nyai Ageng Serang. Novel NAS ini selain memberi hiburan yang menarik hati, ternyata juga mengandung suri teladan yang baik dan berguna bagi masyarakat. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural, teknik pengumpulan datanya metode pustaka sedangkan teknik analisis datane metode hermeunitika. Hasil penelitian struktur novel NAS yaiku temanya patriotisme, alur maju, tokoh utama Nyai Ageng Serang  yang didukung oleh tokoh tambahan lainnya, latar tempat bersamaan dengan latar waktu. Latar sosialnya menggambarkan kebangsawanan serta tata cara berpikir dan bersikap dalam masalah. Nilai patriotismenya yaitu, (1) solidaritas (kekeluargaan) mencakup tolong-menolong dan gotong royong; (2) pro patria dan primus patrialis digambarkan perjuangan dengan pengabdian serta setia terhadap negara dan pemimpinnya; (3) toleransi ditunjukkan dengan tenggang rasa; (4) tanpa pamrih digambarkan amanah, tanggung  jawab, dan rela berkorban; (5) ksatria ditunjukkan dengan  berani, tangguh, bijaksana, jujur, pemaaf, optimis, dan peduli. Hubungannya nilai sejarah novel  NAS dan cerita Nyai Ageng Serang sebagai pelaku sejarah Indonesia yaitu, Nyai Ageng Serang dalam novel dan di kenyataan sejarah Indonesia mempunyai prinsip antikolonial kuat dan jiwa patriotismenya tinggi.


Kata Kunci: nilai, patriotisme, sastra sejarah, novel sejarah, dan historis.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.