KONSTRUKSI SINTAKSIS MAWA TEMBUNG KRIYA NENANDHANG {-en}

APRILIA SAFITRI

Abstract


ABSTRAK
Panliten tumrap Tembung Kriya Nenandhang {-en} wis kerep katindakake dening pamarsudi basa. Nanging panliten kasebut durung ana kang mligi ngrembug wujud, guna, lan kalungguhane tembung kriya nenandhang {-en}. Panliten kasebut mung mligi ngandharake ngenani linggane tembung, makna, lan tuladha saka tembung kriya nenandhang {-en}. Adhedhasar bab kasebut, underane panliten iki yaiku kepriye konstruksi sintaktis mawa tembung kriya nenandhang {-en} adhedhasar wujud, guna, lan kalungguhane? Tujuwane paliten iki, yaiku kanggo njlentrehake konstruksi sintaktis mawa tembung kriya nenandhang {-en} adhedhasar wujud, guna, lan kalungguhane.


Landhesan teori kang digunakake sajrone panliten iki, yaiku teori transformasi generatif. Teori transformasi generatif dumadi saka rong perangan utama, yaiku asumsine teori transformasi generatif lan cara kerjane teori transformatif generatif. Cara kerjane teori transformasi generatif iki diperang dadi 3 adhedhasar triaspek sintaktis, yaiku wujud (katagori), guna (fungsi), lan kalungguhan (peran).


Panliten iki kalebu jinis panliten linguistik sinkronis, amarga basa kang ditliti yaiku basa Jawa kang digunakake ing jaman saiki. Panliten iki asipat dheskriptif utawa njlentrehake dhatane panliten iki, yaiku ukara sing nggunakake tembung kriya nenandhang {-en}. Sumber dhatane yaiku tindak tutur warga desa Tunggulsari RT/RW: 04/02 kec. Kedungwaru kab. Tulungagung lan lan panliti minangka panutur asli basa Jawa. Dhata utama ing panliten iki yaiku ukara sing nggunakake tembung kriya nenandhang {-en}. Dhata panyengkuyunge yaiku ukara sing digawe panliti minangka panutur basa Jawa ing jaman saiki. Dhata dikumpulake nggunakake metodhe nyemak banjur ditulis ing kartu dhata. Dhata sing wis dikumpulake, banjur dijlentrehake nggunakake cara kerjane teori transformasi generatif adhedhasar triaspek sintaktis. Njlentrehake triaspek sintaktise rimbag bawa-ma iki nggunakake metodhe agih utawa distribusional. Banjur asile njlentrehake dhata disuguhake nggunakake metodhe formal


Konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} cacahe ana 12, yaiku (1) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} nampa (reseptif); (2) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} tiruwan (konsideratif); (3) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} atributif ; (4) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} piranti (instrumentatif); (5) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} progresif; (6) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} sebab (kausatif); (7) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} papan (lokatif); (8) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} genitif; (9) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} langsung (objektif); (10) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} datif; (11) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} reflektif; lan (12) konstruksi sintaktis tembung kriya nenandhang {-en} repetitif. Saben tembung kriya nenandhang {-en} kang ngisi guna wasesa ing karolas konstruksi kasebut majibake anane konstituen sangarepe kang ngisi guna jejer kanthi kalungguhan panandhang tumrap insani lan objektif tumrap noninsani. 


 


Tembung wigati: tembung kriya, nenandhang, wujud, guna, lan kalungguhan.


Full Text: DOC

Refbacks

  • There are currently no refbacks.