KAUTAMANING WANODYA SAJRONE NASKAH PRABU RARA(Tintingan Filologi)

AULISA NANDA APRILIYANTI

Abstract


Abstrak


Kadurjanan sajrone kanyatane urip kerep keprungu lan katon. Wiwit saka dhetik, menit, jam manungsa ngomongake kadurjanan. Panguripane manungsa ora adoh saka sawijine sesambungan sing bisa nuwuhake kadurjanan. Kadurjanan bisa dumadi ing sesambungan sosial manungsa, rerancangan ekonomi, akulturasi budaya, nganti jagading jurnalisme. Sajrone novel Sang Pangeran Pati anggitane Fitri Gunawan ana kadurjanan sing ditindakake dening para jurnalis lan ngganggu katentremane liyan.


Underane panliten iki yaiku (1) kepriye gegambarane kadurjanan sajrone novel SPP? (2) apa wae faktor penyebab sing nglatari kadurjanan sajrone novel SPP? (3) kepriye gayute tindak kadurjanan ing jagading jurnalisme sajrone novel SPP lan kanyatan? Selaras karo underane paliten dingerteni ancas saka panliten iki yaiku (1) ngandharake gegambarane kadurjanan sajrone novel SPP; (2) ngandharake faktor penyebab sing nglatari kadurjanan sajrone novel SPP; sarta (3) ngandharake gayute tindak kadurjanan ing jagading jurnalisme sajrone novel SPP lan kanyatan.


Gegayutan karo underane panliten mau, paedahe panliten yaiku kaajab bisa nambah lan ngrembakaake panliten sastra mligine sastra Jawa modern, bisa nambahi kawruh ngenani sistem panguripane manungsa tumrap pamaos lan bisa nambahi kawruh ngenani pangerten lan pentaatan kode etik jurnalistik tumrap jurnalis, sarta bisa didadekake bahan rujukan dening panliti sabanjure.


Metode sing digunakake sajrone panliten yaiku metode deskriptif kualitatif. Novel Sang Pangeran Pati Anggitane Fitri Gunawan minangka sumber data panliten iki. Datane panliten yaiku frase, tembung, lan ukara sajrone novel Sang Pangeran Pati Anggitane Fitri Gunawan. Cara nglumpukake data yaiku nggunakake teknik kapustakan. Sajrone ngandharake uga njlentrehake data digunakake metode deskriptif analisis kanthi tintingan sosiologi sastra sarta konsep sing digunakake yaiku ngenani kadurjanan.


Asile panliten bisa diperang dadi telu kanthi dhasar underane panliten. Sepisan, gegambarane kadurjanan sajrone novel SPP ana loro, yaiku (1) nylewengake kekuwasaan sing kaperang dadi telu, yaiku (a) ngelak-elek liyan kanthi nindakake bab wewadi; (b) nyahak wewenang; lan (c) manfaatake kalungguhan. (2) gegambaran nyugihake dhiri pribadhi mung ana siji, yaiku gelem nampani sogokan. Kapindho, faktor penyebab sing nglatari kadurjanan sajrone novel SPP ana loro, yaiku (1) faktor saka njero dhiri pribadhi (internal) sing kaperang dadi loro, yaiku (a) daya emosional; lan (b) rasa dhendham. (2) faktor saka njabane dhiri pribadhi (eksternal) kaperang dadi loro, yaiku (a) faktor kulawarga; (b) faktor ekonomi. Katelu, gayute tindak kadurjanan ing jagading jurnalisme sajrone novel SPP lan kanyatan yaiku jurnalistik bisa kanggo nyengkuyung lakune liyan lan jurnalistik bisa kanggo ngedhunake lakune liyan.


Tembung wigati: gegambarane kaculikan, faktor penyebab kaculikan, kanyatan sosial.
 


ABSTRAK


Kejahatan dalam kenyataan hidup sering terdengar dan terlihat. Mulai dari detik, menit, jam manusia berbicara tentang kejahatan. Kehidupan manusia tidak lepas dari suatu hubungan yang menimbulkan kejahatan. Kejahatan dapat terjadi pada hubungan sosial antar manusia, perencanaan ekonomi, akulturasi budaya, hingga dunia jurnalisme. Dalam novel Sang Pangeran Pati karya Fitri Gunawan ada kejahatan yang dilakukan oleh para jurnalis dan mengganggu ketenangan orang lain.


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana gambaran kejahatan dalam novel SPP? (2) apa saja faktor penyebab yang melatar belakangi kejahatan dalam novel SPP? (3) bagaimana hubungan tindak kejahatan pada dunia jurnalisme dalam novel SPP dan kenyataan? Sesuai dengan rumusan masalah, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan gambaran-gambaran kejahatan; (2) mendeskripsikan faktor penyebab yang melatar belakangi kejahatan; (3) menjelaskan hubungan tindak kejahatan dalam dunia jurnalisme dalam novel dan kenyataan.


Berhubungan dengan rumusan masalah diatas, manfaat penelitian ini adalah diharapkan bisa menambah dan mengembangkan penelitian sastra khususnya sastra Jawa modern, bisa menambah pengetahuan tentang sistem kehidupan manusia bagi pembaca dan bisa menambah pengetahuan tentang pemahaman dan pentaatan kode etik jurnalistik bagi jurnalis, serta bisa dijadikan bahan rujukan oleh peneliti selanjutnya.


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Novel Sang Pangeran Pati karya Fitri Gunawan sebagai sumber data penelitian ini. datanya adalah frasa, kata, dan kalimat dalam novel Sang Pangeran Pati karya Fitri Gunawan. Cara mengumpulkan data adalah menggunakan teknik kapustakan. Dalam mendeskripsikan dan menjelaskan data digunakan metode deskriptif analisis dengan kajian sosiologi sastra serta konsep yang digunakan adalah tentang kejahatan.


Hasil dari penelitian bisa dibagi menjadi tiga dengan dasar rumusan masalah. Pertama, gambaran kejahatan dalam novel SPP ada dua, yaitu (1) menyalahgunakan kekuasaan yang terbagi lagi menjadi tiga, yaitu (a) menjelek-jelekkan orang lain dengan melakukan bab rahasia; (b) menyabotase wewenang; lan (c) memanfaatkan kedudukan. (2) gambaran memperkaya diri pribadi hanya ada satu, yaitu mau menerima suap. Kedua, faktor penyebab yang melatar  belakangi kejahatan dalam novel SPP ada dua, yaitu (1) faktor dari dalam diri pribadi (internal) yang terbagi menjadi dua, yaitu  (a) daya emosional; lan (b) rasa dendam. (2) faktor dari luar diri pribadi (eksternal) yang terbagi manjadi dua, yaitu (a) faktor keluarga; (b) faktor ekonomi. Ketiga, hubungan tindak kejahatan di dunia jurnalisme dalam novel SPP dan kenyataan yaitu jurnalisme bisa digunakan untuk menaikkan langkah seseorang lan jurnalistik bisa untuk menurunkan langkah seseorang.


Kata Kunci: gambaran kejahatan, faktor penyebab kejahatan, kenyataan sosial.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.