ASPEK FILOSOFIS CERGAM (CERITA GAMBAR) ASMARA PEGAT JIWA ANGGITANE ARIPURNA

JAYATRI SETYORINI

Abstract


Abstrak


Karya sastra iku sejatine asiling kreativitas pangripta kang ditulis lumantar media basa. Sawijining pangripta bisa medhar ekspresi jroning pangrasane kanthi basa tartamtu, saengga bisa diwaca dening para pamaos wiwit saka bocah cilik nganti kang wis yuswa sepuh. Salah sawijining karya sastra kang wujude crita gambar kang padha karo komik ing basa Indonesia kang narik kawigatene panliti yaiku Cergam Asmara Pegat Jiwa anggitane Aripurna. Aripurna iku sawijining sastrawan kang nduweni ide kanggo nyiptaake komik dadi cergam ing basa Jawa. Priyayi Jawa kang asring nulis maneka warna artikel ing media massa. Bab kang njalari panliti kepengin ngonceki  isining Crita Gambar yaiku anane aspek-aspek filosofis kang kinandhut ing njerone. Sakliyane iku Crita Gambar durung nate ditliti jalaran iki klebu rubrik anyar ing kalawarti Jaya Baya. Magepokan klawan alesan panliten, bisa dijupuk underaning panliten jroning panliten iki yaiku (a) Kepriye panggambarane peranganing crita minangka wujud wangunaning struktur cergam APJ anggitane Aripurna, (b) Keriye aspek filosofis kang ana sajroning crita gambar APJ, (c) Pituture pangripta lumantar anggitane sajroning crita gambar APJ. Tujuwane panliten (a) Ngandharake wujud wangunaning struktur crita gambar APJ (b) Ngandharake aspek filosofis sajroning crita gambar APJ (c) Ngamdharake pituture pangripta lumantar anggitane sajroning crita gambar APJ.


 


Kata wigati: Aspek Filosofis Sajroning Cergam (crita gambar) Asmara Pegat Jiwa Anggitane Aripurna


 


 


Abstrak


Karya sastra itu sebenarnya hasil dari kreatifitas pengarang yang ditulis melalui media bahasa. Seorang pengarang bisa mengungkapkan ekspresi yang ada di dalam jiwanya dengan bahasa tertentu, sehingga bisa dibaca anak kecil hingga yang berusia lanjut. Salah satu bentuk karya sastra yang wujudnya cerita bergambar yang dalam bahasa Indonesia dinamakan komik yang bisa menarik perhatian peneliti yaitu cerita bergambar Asmara Pegat Jiwa oleh Aripurna. Aripurna itu sendiri adalah  salah satu sastrawan Jawa yang mempunyai ide menjadikan komik menjadi cerita bergambar dalam bahasa Jawa. Aripurna kelahiran asli Jawa juga sering membuat artikel dalam media massa. Alasan peneliti ingin membedah isi cerita bergambar yaitu adanya aspek-aspek filosofis yang terkandung di dalamnya. Selain itu cerita bergambar belum pernah diteliti karena masih termasuk rubrik baru di majalah Jaya Baya. Berpatokan pada latar belakang penelitian, bisa diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (a) Bagaimana penggambaran bagian cerira sebagai wujud pembangun struktur cerita bergambar APJ oleh Aripurna, (b) Bagaimana aspek filosofis yang terkandung dalam cerita bergambar APJ, (c) Bagaimana amanat pengarang melalui ciptaanya cergam APJ. Tujuan dalam penelitian ini adalah (a) Menjelaskan bentuk dan wujud untuk menbangun struktur cerita gambar APJ (b) Menjelaskan tentang aspek filosofis didalam cerita gambar APJ (c) Menjelaskan bagaimana amanat pengarang melalui ciptaanya cergam APJ.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.