LEGENDHA KI AGENG MAGETAN ING KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN TUMRAP MASYARAKAT PANYENGKUYUNGE(Tintingan Folklor)

GALIH DWI PURBOASRI

Abstract


Abstrak


Folklor lisan minangka perangan saka folklor, sing diwarisake kanthi turun-tumurun sacara lisan. Salah sijine folklor lisan yaiku Legendha Ki Ageng Mageti tumrap masyarakat panyengkuyunge ing kecamatan Magetan, kabupaten Magetan. Legendha iki minangka folklor lisan amarga anggone nyebarake kanthi lisan turun tumurun saka omongan siji menyang sijine sarta saka generasi siji menyang generasi sabanjure. Legendha Ki Ageng Mageti kang minangka folklor lisan bisa didadekake minangka idhentitas Kabupaten Magetan. Mula saka kuwi, panliti kepengin nliti Legendha Ki Ageng Mageti tumrap masyarakat panyengkuyunge. Underaning panliten iki, yaiku: 1) Kepriye critane legendha Ki Ageng Mageti, 2) Apa fungsi legendha Ki Ageng Mageti tumrap masyarakat panyengkuyunge, 3) Kepriye Makna Simbolis kang kinandhut sajrone Legendha Ki Ageng Mageti tumrap masyarakat panyengkuyunge, 4) Kepriye tanggapan masyarakat marang legendha Ki Ageng Mageti. Tujuwan panliten, yaiku: 1) Njlentrehake Legendha Ki Ageng Mageti, 2) Njlentrehake fungsi Legendha Ki Ageng Mageti tumrap masyarakat panyengkuyunge, 3) Njlentrehake makna simbolis kang kinandhut sajrone Legendha Ki Ageng Mageti tumrap masyarakat panyengkyunge, 4) Njlentrehake tanggapan masyarakat marang Legendha Ki Ageng Mageti, saliyane iku kanggo nambahi dhokumentasi, bisa diwaca marang pawongan liyane lan kanggo bahan pasinaon. Legendha Ki Ageng Mageti iki isih tetep eksis lan ngrembaka jalaran masyarakat panyengkuyunge tansah nguri-nguri lan nyritakake marang anak putune. Saliyane iku masyarakat akeh sing mangerteni lan nduweni kekarepan kanggo njaga lan nglestarikake nganti mbesuk supaya legendha iki ora ilang kepangan jaman kang tansaya modern.


 


Pepenget : legendha, fungsi, folklor                


Abstrak 


Folklor lisan merupakan bagian dari folklor, yang diwariskan secara turun temurun secara lisan. Salah satu folklor lisan yaitu Legendha Ki Ageng Mageti ing Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan tumrap masyarakat panyenguyunge. Legendha ini merupakan folklor lisan karena ketika menyebarkan secara lisan turun temurun dari dari omongan satu ke satunya serta dari generasi satu ke generasi seterusnya. Legendha Ki Ageng Mageti yang merupakan folklor lisan bisa dijadikan sebagai identitas Kabupaten Magetan. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti Legendha Ki Ageng Mageti untuk masyarakat pendukungnya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana crita legendha Ki Ageng Mageti, 2) Apa fungsi legendha Ki Ageng Mageti untuk masyarakat pendukungnya, 3) Bagaimana Makna Simbolis yang terkandung dalam Legenda Ki Ageng Mageti untuk masyarakat pendukungnya, 4) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap legendha Ki Ageng Mageti. Tujuan penelitian, yaitu: 1) Menjelaskan Legendha Ki Ageng Mageti, 2) Menjelaskan fungsi legendha Ki Ageng Mageti untuk masyarakat pendukungnya, 3) Menjelaskan makna simbolis yang terkandung didalam Legendha Ki Ageng tumrap masyarakat panyengkuyunge, 4) Menjelaskan tanggapan masyarakat terhadap Legendha Ki Ageng Mageti, selain itu untuk menambahi dokumentasi, bisa dibaca terhadap orang lain dan untuk bahan pembelajaran. Legendha Ki Ageng Mageti ini masih tetap eksis dan berkembang karena masyarakat pendukungnya selalu melestarikan dan menceritakan kepada anak cucunya. Selain itu masyarakat banyak yang mengerti dan mempunyai keinginan untuk menjaga dan melestarikan sampai kelak supaya legendha ini tidak hilang termakan jaman yang semakin modern.


 


Kata Kunci: legendha, fungsi, folklor


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.