PENGARUH MEDHIA SMART CARD KANTHI TEKNIK TS-TS (TWO STAY-TWO STRAY) TUMRAP KAWASISAN NULIS PASANGAN CA, JA, MA, BA, LAN KA, TA, LASISWA KELAS VII SMP NEGERI 5 SIDOARJO TAUN PIWULANGAN 2013-2014

DWI YULIANTI

Abstract


Abstrak


Piwulangan ing jaman saiki,  siswa dituntut luwih aktif sajrone pamulangan. Sajrone K-13 “Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana dengan Aksara Jawa”, panulis nliti kawasisane siswa nulis pasangan ca, ja, ma, ba, ka, ta, la kang dirasa angel. Panliten nggunakake medhia smart card kanthi teknik TS-TS. Tujuwan yaiku ngandharake asile pasinanon kelas kang ora nggunakake medhia smart card kanthi teknik TS-TS, ngandharake asile pasinaon kelas kang nggunakake medhia smart card kanthi teknik TS-TS, ngandharake pengaruh medhia smart card kanthi teknik TS-TS tumrap kawasisan nulis pasangan ca, ja, ma, ba lan ka, ta, la lan ngandharake respons siswa. Metodhe kang digunakake yaiku eksperimen, disain quasi eksperimental design lan modhel nonequivalent control group design. Asil panliten yaiku ora ana pambeda kang signifikan antarane asil pre-test post-test ing kelas kontrol yaiku kelas kang ora nggunakake medhia, kabukti saka titung kelas kontrol ing panliten 1 lan 2 kang kurang saka ttabel 0,1697 yaiku 0,76 lan 0,09. Asile pamulangan kelas eksperimen nduweni pambeda kang signifikan antarane asil pre-test post-test yaiku sadurunge lan sawise ditrapake medhia smart card kanthi teknik TS-TS ing panliten 1 lan 2. Asil pangitungan t-tes signifikansi kang nuduhake titung > ttabel yaiku 4,85 lan 5,5. Medhia smart card kanthi teknik TS-TS nduweni pengaruh tumrap kawasisan nulis pasangan ca, ja, ma, ba lan ka, ta, la saengga ana pambeda kang signifikan tumrap asile pamulangan ing kelas kang ora nggunakake medhia lan kelas kang nggunakake medhia smart card kanthi teknik TS-TS, kabukti analisis bandhingan kelas kontrol lan kelas eksperimen ing panliten 1 lan 2 kang ngasilake titung > ttabel yaiku 2,29 > 2,000 lan 2,62 > 2,000. Respons siswa nuduhake yen medhia smart card kanthi teknik TS-TS bisa nuwuhake minat lan motivasi. Siswa ngrasa seneng lan gampang nalika nggunakake medhia kasebut. Siswa luwih gampang sinau pasangan ca, ja, ma, ba, ka, ta, la saengga medhia smart card teknik TS-TS bisa ditrapake sajrone pamulangan.


Kata Kunci: smart card, TS-TS (Two Stay-Two Stray), kawasisan, pasangan ca, ja, ma, ba, ka, ta, la


 


Abstrak


Pembelajaran di era saat ini menuntut siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam K-13 “Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana dengan Aksara Jawa”, penulis meneliti kemampuan siswa dalam pasangan ca, ja, ma, ba dan ka, ta, la karena memiliki  kaidah tertentu yang dirasa sulit. Penelitian ini menggunakan media smart card teknik TS-TS (Two Stay-Two Stray). Tujuan, memaparkan hasil pembelajaran kelas kontrol, hasil pembelajaran kelas eksperimen, pengaruh media smart card teknik TS-TS, dan respon siswa. Metode yang digunakan yaitu eksperimen, disain quasi eksperimental design dan model nonequivalent control group design. Hasil, tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test post-test kelas kontrol yaitu kelas yang tidak menggunakan media smart card, terbukti titung kelas kontrol penelitian 1 dan 2 kurang dari ttabel 0,1697 yaitu 0,76 dan 0,09. Hasil pembelajaran kelas eksperimen memiliki perbedaan signifikan antara hasil pre-test post-test yaitu sebelum dan setelah penerapan media smart card teknik TS-TS, terbukti dari perhitungan t-tes signifikansi yang menunjukkan titung > ttabel yaitu 4,85 dan 5,5 sehingga media smart card teknik TS-TS memiliki pengaruh, bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran kelas yang tidak menggunakan media dan kelas yang menggunakan media smart card teknik TS-TS. Perbandingan hasil kelas kontrol dan eksperimen dalam penelitian 1 dan 2 yang menghasilkan titung > ttabel yaitu 2,29 > 2,000 dan 2,62 > 2,000. Respons siswa menunjukkan media smart card teknik TS-TS bisa menumbuhkan minat lan motivasi. Siswa merasa senang dan mudah ketika menggunakan media tersebut. Siswa lebih mudah memahami pasangan ca, ja, ma, ba, ka, ta, la sehingga media smart card teknik TS-TS bisa diterapake dalam proses pembelajaran.


Kata Kunci: smart card, TS-TS (Two Stay-Two Stray), kawasisan, pasangan ca, ja, ma, ba, ka, ta, la


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.