KOHESI LAN KOHERENSI ING RUBRIK PANGUDARASA KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT EDHISI OKTOBER-DESEMBER 2013

LISTYAN PURWONUGROHO

Abstract


Abstrak


Pangudarasa minangka wacana argumentasi sing ngandharake panemune panulis wacana. Wacana argumentasi minangka wacana sing isine ngenani panemu, prayatan, konsep, lan uga ana data-data sing adhedhasar fakta. Pangudarasa minangka wujud komunikasi tulis arupa argumentasi sing ditindakake manungsa. Minangka sarana komunikasi wacana argumentasi ing Pangudarasa yaiku wacana sing wutuh lan sambung siji mbaka siji perangane. Anane kohesi lan koherensi uga tinemu ing wacana argumentasi sing nggawe wacana wutuh. Rubrik Pangudarasa minangka wacana argumentasi kudu nduweni, supaya bisa nuwuhake komunikasi sing becik lan isine bisa dimangerteni dening pamacane. Kohesi iku nyambungake perangan gramatikale dene koherensi nggayutake perangan semantise. Kalorone nuwuhake sawijine wacana bisa dimangerteni kanthi becik lan bener. Andharan iki ngandharake anane kohesi lan koherensi sing ana ing rubrik Pangudarasa. Kanthi nggunanke metode panliten kualitatif, andharan sing ana ing panliten iki nggunakake tembung-tembung kanggo ngandharake asile panliten. Dene tata cara kanggo nglumpukake data kanthi nggunakake metode simak kanthi maca sumber data lan teknik catat kanthi nyathet data sing tinemu. Wujud kohesi sing tinemu yaiku kohesi gramatikal awujud referensi, substitusi, elipsis, lan pangiket. Banjur kohesi leksikal sing ditemokake yaiku repetisi, dasanama, kosok balen, hiponimi, meronimi, lan kolokasi. Koherensi sing tinemu ing rubrik pangudarasa yaiku anane koherensi sing awujud penafsiran analogi, penafsiran lokal, perangan sing nyengkuyung konteks, lan anane kawruh ngenani “donya”.


Tembung Wigati: Kohesi, Koherensi, Pangudarasa, Wacana Argumentasi.


 


Abstrak


Pangudarasa sebagai wacana argumentasi yang menjabarkan pendapat-pendapat penulis wacana. Wacana argumentasi sebagai wacana yang berisi tentang pendapat, pernyataan, konsep, dan adanya data-data yang berdasarkan fakta. Pangudarasa sebagai bentuk komunikasi tulis berupa argumentasi yang dilakukan manusia. Sebagai sarana komunikasi wacana argumentasi dalam pangudarasa adalah wacna yang padu dan berkaitan unsur satu dengan unsur lainnya. Adanya kohesi dan koherensi juga dapat ditemukan dalam wacana argumentasi yang membuat wacana menjadi padu dan berkaitan. Rubrik Pangudarasa sebagai wacana argumentasi yang harus dimiliki supaya dapat menjadikan komunikasi yang baik dan benar. Pembahasan ini menjelaskan adanya kohesi dan koherensi yang ada di rubrik Pangudarasa. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penjelasan yang ada di penelitian ini menggunakan kata-kata untuk menjabarkan hasil penelitian. Sedangkan teknik untuk mengumpulkan data yang ditemukan. Bentuk kohesi yang ditemukan adalah kohesi gramatikal berupa referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Lalu kohesi leksikal berupa repetisi, antonimi, sinonimi, hiponimi, meronimi, dan kolokasi. Koherensi yang ditemukan di rubrik pangudarasa adalah adanya koherensi yang dapat ditafsirkan dengan penafsiran lokal, penafsiran analogi, unsur yang mendukung terwujudnya konteks, dan adanya pengetahuan tentang “dunia”.


Kata Kunci: Kohesi, Koherensi, Pangudarasa, Wacana Argumentasi


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.