NILAI MORAL SAJRONE SERAT MADUJAYA(TINTINGAN FILOLOGI)

LAELY YUNITA

Abstract


Abstrak


Kasusatran Jawa mujudake asil karya para pangripta kang medharake sakabehe kedadeyan ing bebrayan. Salah sawijining asil karya kasebut yaiku Serat Madujaya. Serat Madujaya mujudake karya sastra lawas kang awujud naskah. Sajrone Serat Madujaya akeh kang ngandharake ngenani nilai moral. Mula, panliten iki milih irah-irahan nilai moral sajrone Serat Madujaya. Saka andharan mau, undheran sajrone panliten iki yaiku: (1) Kepriye wujud lan isi Serat Madujaya?, (2) Kepriye suntingan teks Serat Madujaya?, (3) Kepriye struktur Serat Madujaya?, (4) Kepriye nilai moral tokoh sajrone Serat Madujaya?. Saka undheran panliten mau, tujuwan saka panliten iki yaiku (1) Njlentrehake wujud lan isi Serat Madujaya, (2) Njlentrehake suntingan teks Serat Madujaya, lan (3) Njlentrehake strutur Serat Madujaya, (4) Njlentrehake nilai moral tokoh sajrone Serat Madujaya. Paedah saka panliten iki diajab bakal (1)  Panliten iki dikarepake bisa nduweni paedah kanggo panliten-panliten sastra mligine sastra lawas kang nggunakake tintingan filologi, (2) Paraga ing kasusastran kasebut bisa didadekake patuladhan tumrap masyarakat supaya bisa tumindak kang luwih becik, (3) Bisa didadekake bahan ajar mligine mata kuliah sastra Jawa, lan (4) Bisa nggampangake pamaca anggone mangerteni lan mahami isi sajrone Serat Madujaya.


Panliten iki kalebu panliten filologi kanthi nggunakake metodhe dheskriptif analitik. Panliten iki nggunakake filologi modern, tintingan struktural, lan konsep moral miturut pamawase Nurgiyantoro. Sumber data ing panliten iki yaiku naskah lawas kanthi irah-irahan Serat Madujaya. Data ing panliten iki yaiku sakabehe tembung-tembung kang nerangake babagan moral. Teknik pangumpule data yaiku kanthi nggunakake teknik nyathet, lan teknik kartu data. Asile saka panliten iki ngandharake dheskripsi naskah, suntingan teks, struktur Serat Madujaya lan nilai moral sajrone Serat Madujaya. Suntingan teks ing panliten iki mung nggunakake 3 pupuh saka 11 pupuh lan jumlahe tembung kang disunting ada 29 tembung. Struktur Serat Madhujaya kang diandharake kayata: tema, paraga, alur utawa plot, lan latar utawa setting. Dene, nilai moral kang diandharake diperang dadi telung dhasar, yaiku nilai moral pribadi, nilai moral sosial, lan nilai moral agama.


 


Abstrak


Kasusastran Jawa merupakan hasil karya para pengarang yang mengungkapkan semua kejadian yang ada dalam kehidupan. Salah satu hasil karya tersebut adalah Serat Madujaya. Serat Madujaya merupakan salah satu hasil karya sastra lama yang berupa naskah. Dalam Serat Madujaya banyak menjelaskan tentang nilai moral. Oleh sebab itu, penelitian ini memilih judul nilai moral dalam Serat Madujaya.


Dari penjelasan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana bentuk dan isi Serat Madujaya?, (2) Bagaimana suntingan teks Serat Madujaya?, lan (3) Bagaimana struktur Serat Madujaya, (4) Bagaimana nilai moral tokoh dalam Serat Madujaya?. dari rumusan masalah tadi, tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Menjelaskan bentuk dan isi Serat Madujaya, (2) Menjelaskan suntingan teks Serat Madujaya, lan (3) Menjelaskan struktur Serat Madujaya, (4) Menjelaskan nilai moral tokoh dalam Serat Madujaya. Manfaat dari penelitian ini diharapakan (1) Penelitian ini diharapkan bisa mempunyai manfaat untuk penelitian-penelitian sastra, khususnya sastra lama yang menggunakan pendekatan filologi, (2) Tokoh dalam kasusastran tersebut, bisa dijadikan contoh terhadap masyarakat supaya bisa bertindak yang lebih baik, lan (3) Bisa dijadikan bahan ajar khususnya mata kuliah sastra Jawa, lan (4) Bisa memudahkan pembaca dalam mengerti dan memahami isi dalam Serat Madujaya.


Penelitian ini termasuk penelitian filologi dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Peneliti ini menggunakan filologi modern, pendekatan struktural, dan konsep moral menurut pendapatnya Nurgiyantoro. Sumber data dalam penelitian ini yaitu naskah lawas dengan judul Serat Madujaya. Data dalam penelitian ini yaiku semua kata-kata yang menjelaskan ngenani moral. Teknik mengumpulkan data yaitu denga menggunakan teknik cathet, lan teknik kartu data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan deskripsi naskah, suntingan teks, struktur Serat Madujaya, lan nilai moral dalam Serat Madujaya. Suntingan teks dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 pupuh dari sebes pupuh dan jumlah kata yang disunting ada 29 kata. Struktur Serat Madujaya yang dijelaskan yaiku: tema, alur atau plot, tokoh, dan latar atau setting. Sedangkan, nilai moral yang dijelaskan dibagi menjadi tiga dasar, yaitu nilai moral pribadi, nilai moral sosial, lan nilai moral agama.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.