Vol 2, No 2 (2017)

Volume 2 edisi Yudisium 2017

Table of Contents

Articles

SEKSUALITAS SAJRONE NOVEL DAHURU ING LOJI KEPENCIL ANGGITANE SUPARTO BRATA DOCX
LIDIA FATRIANA

Articles

IMPLIKATUR LAN INFERENSI SAJRONE KOLOM PETHILAN ING KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT TAUN 2013 DOC
KARISMA HIMAWAN K.

Articles

ANALISIS WUJUD LAN GUNA SAJRONE PACATURAN RADHIO AMATIR ING KABUPATEN MADIUN DOCX
SETIAJI ANGGORO PUTRO

Articles

PAMILIHE TEMBUNG LAN LELEWANE BASA SAJRONE CAKEPAN LELAGON BASA JAWA RERIPTANE GRUP BAND KOES PLUS (Tintingan Stilistika) DOCX
DINDA WIDYATAMA

Articles

TINTINGAN STRUKTURAL GENETIK SAJRONE NOVEL ING SATENGAHING ALAS BRONGKOS KARYA TIWIEK SA (Tintingan Stuktural Genetik) DOC
INGGIRNAWAN YOGA PRATAMA

Articles

Aspek Moral Sajrone Kumpulan Cerkak Tandure Wis Sumilir Anggitane J.F.X. Hoery DOC
SARTIKA JULIA DWIJAYANTI

Articles

Legendha Dhusun Beteng Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember (Sebuah Kajian Folklor Humanistis) DOC
ARUM PRIMASTIWI

Articles

DHEIKSIS DUNUNG ING BASA JAWA DOC
ADITYA RENDRA PRATAMA

Articles

CRITA RAKYAT PANGIMPENE JAKA TEMON-TRESNAWATI ANGGITANE ISMOE RIANTO TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA DOCX
FARIDA KHATMAYATI

Articles

PIWULANG MORAL SAJRONE SERAT YUSUP
UMROTUN NAFIAH

Articles

PRINSIP KERJASAMA SAJRONE PACATURAN LAWAKAN KIRUN, BAGYO LAN KHOLIK DOC
RATNA YULIA DAMAYANTI

Articles

PANGEMBANGAN MODHUL ELEKTRONIK MATERI NULIS GEGURITAN ABASIS MODHALITAS PASINAON TUMRAP SISWA KLAS VII SMPN 19 SURABAYA TAUN AJARAN 2016-2017 DOC
ENDITA SEPTIARA RACHMAYANTI

Articles

KABUTUHAN SEKSUAL SAJRONE NOVEL GOGROKE RERNOCEN KEMBANG GARING ANGGITANE TULUS S (TINTINGAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD DOC
ANITA KARTIKA SARI

Articles

NASIONALISME SAJRONE LAKON LUDRUK JAKA GALING PENDHEKAR GUNUNG PEGAT GRUP KARYA BUDAYA MOJOKERTO (TINTINGAN POSTKOLONIALISME) DOCX
HAYAH AFRA NUR AFIFAH


ISSN: 2252-5777