Vol 1, No 1 (2017)

volume 1 edisi yudisium 2017

Table of Contents

Articles

UNSUR SEJARAH SAJRONE NASKAH PRANG JURNAGARA ANGGITANE RADEN WEDANA PURWA SUPRAJA TINTINGAN FILOLOGI DOC
SULIS DWI PRASETYO

Articles

TRADHISI METHIK PARI ING DESA JAJAR KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR DOC
EKA FEBRIANA

Articles

TRADHISI UPACARA MANTEN PEGON ING KELURAHAN GENTENG KECAMATAN GENTENG KUTHA SURABAYA DOCX
NUSANTARA PRABASIWI

Articles

WACANA KRITIS PRAGMATISME SAJRONE KOLOM “OBROLAN CABLAKA” ING KALAWARTI JAYA BAYA DOC
CUCUK PUJI RAHARJO

Articles

INFERENSINE PAMACA MARANG RUBRIK “NYEKAKAK SIK, AAAAH” KALAWARTI JAYA BAYA EDHISI 31 MINGGU V MARET 2014 DOC
ANDARI OKTAVITA ARDANI

Articles

RAGAM BASA BOCAH BALITA ING TK AL-HIDAYAH WONOREJO IIKECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITARTINTINGAN SOSIOPRAGMATIK PDF
BADRINA NUR NAFISAH

Articles

Pangaribawane Medhia Audhio Visual Tumrap Kawasisan Ngapresiasi Drama Klas IX Smp Negeri 3 Maospati Tahun Ajaran 2016/2017 DOC
DELLA SEPTIAYU DIANA PUTRI

Articles

TRADHISI LARA PANGKON ING WEWENGKON MOJOKERTOTINTINGAN (wujud , makna, pamanggih masyarakat) PDF
SULTAN DWI VARID MURIANTO

Articles

Landheping Rasa Pangrasa lan Endahing Basa sajrone Antologi Geguritan “Medhitasi Alang-alang” Anggitane Widodo Basuki (Tintingan Aspek Religiusitas lan Stilistik) DOC
SISTA KIRANA NINDYARINI

Articles

TRADHISI LARA PANGKON ING WEWENGKON MOJOKERTOTINTINGAN (wujud , makna, pamanggih masyarakat) PDF
SULTAN DWI VARID MURIANTO

Articles

MAKSIM KERJASAMA SAJRONE PAGELARAN WAYANG DHALANG KI KONDHO SRINAN JOYO ALIAS SUN GONDRONG DOC
LULUK HARDIYANTI

Articles

BEBRAYAN JAWA SAJRONE CERBUNG “MBURU PUSAKA” (Tintingan Sosiologi Sastra) DOC
MOHAMAD YOFI PRAYOGA

Articles

PIRANTI KOHESI KANG NDHAPUK KOHERENSI SAJRONE WACANA NARATIF ING SERAT CARIYOS SATUS SAKAWAN DOC
NHURINTA AYU CHRISTY HANDINI

Articles

SESAMBUNGAN PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIKE LEKSIKON ING BASA JAWA KANG ATEGES TUMINDAK DOC
NURUL MUAFIDAH

Articles

TRADHISI SINONGKELAN ING DESA PRAMBON KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK PDF
RAMADITYA PRANANDA YUDHA

Articles

Aktualisasi Dhiri Paraga Utama Sajrone Novel Nona Sekertaris Anggitane Suparto Brata (Tintingan Psikologi sastra Abraham maslow) PDF
PRAMUDYA NUR HAYATI

Articles

Panembah Sajrone Naskah Asrarus Shalat: Larasing isi sarta Panggunaning Basa PDF
NAHDIYAH

Articles

Pangaribawane Medhia Aplikasi Android "Sinau Aksara jawa" Kanggo Katrampilan Nulis Pasangan Aksara jawa Murid Kelas VIII SMP Al Khoiriyah Surabaya PDF
SITI MARIFATUS SOLIKAH


ISSN: 2252-5777