Vol 3, No 3 (2016)

Volume 3 edisi Yudisium

Table of Contents

Articles

MBARA SAJRONE CERBUNG MULIH NDESA ANGGITANE SURYADI WS (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) DOCX
SILVI NURUL WIDAYANTI

Articles

AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE CERBUNG NGOYAK LINTANG ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN PSIKOHUMANISTIK CARL ROGERS) DOC
RINA TRI WIJAYANTI

Articles

PROPAGANDHA PKI SAJRONING CERBUNG TING ANGGITANE DYAH KUSHAR: TINTINGAN NEW HISTORICISM DOCX
SOIP YULI KUSWANDI

Articles

LEGENDHA CANDHI PARI LAN CANDHI SUMUR ING DESA CANDIPARI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO DOC
ADYTIA MULYANING ASTUTI

Articles

Kritik Sosial Sajrone Antologi Geguritan Ogal Agel Buntut Kebo Anggitane St Sri Emyani DOCX
ARDIAN BAGUS DWIANTORO

Articles

NILAI BUDAYA SAJRONE DOLANAN TRADHISIONAL JAWA ING DESA GESIKAN KECAMATAN PAKEL TULUNGAGUNG DOC
ATIKA NUR AINI

Articles

KASATRIYAN SAJRONE CRITA RAKYAT PUTRI PINILIH ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) DOC
EKA NOPIYA USWATUN KASANAH

Articles

PERJUWANGANE WANITA PLANYAHAN SAJRONE CERBUNG LINTANG-LINTANG DADI SEKSI ANGGITANE SAWITRI: Tintingan Dhekonstruksi PDF
PRATIKA AGUSTINA WULANDARI

Articles

KADURJANAN SAJRONE CRITATEMANTEN ADUS GETIHANGGITANE SRIADI HARJONOTINTINGAN STRUKTURLAN ASPEK SOSIOLOGIS PDF
EKA MIYANTI

Articles

PIWULANG MORAL SAJRONE CARIYOSIPUN PAMBALANG TAMAKANGGITANE SUYITNA MARTAATMAJA(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
DWI RATNANINGSIH

Articles

PERJUWANGAN MUNGSUH PKI SAJRONE CERBUNG MANDHOR PASAR TANDHASRIDANA ANGGITANE SUHINDRIYO: TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA DOC
HAFIT YUDYA KRISTALIANTO

Articles

RASA TENTREM SAJRONE CERBUNG NRIMA ING PANDUM ANGGITANE  SUTARMANTO (Tintingan Psikologi Humanistik Abraham Maslow) DOC
LINTA DWI RAHMAWATI

Articles

KONFLIK SOSIAL SAJRONE CERBUNG TIKUS BANGKOK ANGGITANE ADINDA AS (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) DOCX
ELIS NOVIANTI

Articles

Tetuwuhan lan Sato Kewan Sajrone Serat Nawaruci ingkang Taksih dipun Ginakaken Wonten ing Masyarakat DOC
NURMA FATHIYATUL ILMIAH

Articles

KRITIK SOSIAL SAJRONE NOVEL ING SATENGAHING ALAS BRONGKOS ANGGITANE TIWIEK SA (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) DOC
HERLINA DWI PRISMA SANTI

Articles

AGRESIVITASSAJRONE CERBUNG NJAREMING PANGIGIT-IGITANGGITANESUROSO BC.HK(TINTINGANPSIKOLOGISASTRA) PDF
RIZKY NURYANTI

Articles

TINDAK TUTUR ILOKUSI DAKWAHKH. ANWAR ZAHID SAJRONE PENGAJIAN UMUM ING DESA KANOREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN DOCX
SUNU EKAWATI

Articles

SESAMBUNGAN PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIK SAJRONE MERONIMIBAB BANGSA URIPING TLATAH TULUNGAGUNG PDF
SITI MARIFATUS SOLIKAH

Articles

PAMILIHIE TEMBUNG LAN LELEWANE BASA SAJRONING ANTOLOGI GEGURITANKIDUNGLINGSIR WENGIANGGITANE SUHARMONO KASIUN PDF
MUHAMMAD ISYOMMUDIN

Articles

ELIPSIS JEJER SAJRONE UKARA CAMBORAN ING BASA JAWA PDF
CHOIRUNNISA

Articles

DIKSI SAJRONE CERKAK ING ANTOLOGI LINTANG ALIT ANGGITANE SUMONO SANDY ASMORO PDF
FATIMATUZ ZAHRO

Articles

RADHISI SIRAMAN ING GROJOGAN SEDUDO KABUPATEN NGANJUK (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
YUNI ARDIYANTI

Articles

PANGARIBAWANEMEDIA FLASHTUMRAP KATRAMPILAN NULIS LAYANG PRIBADISISWA KLAS VIII SMP NEGERI 3 SIDOARJO TAUN PIWULANGAN 2015/2016 PDF
ZUMROTUL SYAFRIANY

Articles

PIRANTI KOHESI GRAMATIKAL SAJRONE RUBRIK GAMBANG SULING KALAWARTI JAYA BAYA TAUN 2015 PDF
JENITASARI SANTOSO

Articles

KALUNGGUHANE PARAGA WANITA SAJRONE NOVEL PARA PAWESTRI PEJUWANG ANGGITANE SUPARTO BRATA LAN NOVEL CERITA CINTA ENRICO ANGGITANE AYU UTAMI (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN) PDF
FARAHANNA JULIANI

Articles

Basa Humor Sajrone Kaos Cak Cuk Surabaya (Tintingan Pragmatik)1BASA HUMOR SAJRONE KAOS CAK CUK SURABAYA(Tintingan Pragmatik) PDF
PUTRI NOVITA SARI

Articles

Nilai Moral sajrone Crita Rakyat Gugur Luhur Anggitane Hastaraharjo(Tintingan Sosiologi Sastra)1NILAI MORAL SAJRONE CRITA RAKYAT GUGUR LUHUR ANGGITANE HASTARAHARJO(Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
PUPUT SUGIH ELIAH

Articles

CRITA RAKYATGENDRA ASMARA ADIPATI ANOM AMRALANGGITANE SARTONOKUSUMANINGRAT TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA PDF
ANIK FITRIANI

Articles

KAPRIBADEN NEUROTIS-E PARAGA SAJRONE CERBUNGWANITA BURONANGGITANE SANIJO RAF: TINTINGAN PSIKOANALISIS KAREN HORNEY PDF
TEGUH WIDODO

Articles

KONFLIKSAJRONE CERBUNG WAYANG MBUJUNG LINTANG ANGGITANE ST. SRI PURNANTO PDF
ANDREANES FISMATHIKA PRIMATAMA

Articles

UBALE RASA PANGRASA SAJRONE NOVEL ALUN SAMUDRA RASATINTINGANE: PSIKOLOGI SASTRADENING : ARDINI PANGASTUTI Bn PDF
DIAN PRATIWI MURTI

Articles

RUWETE BALE WISMA SAJRONE CERBUNG TEBUSAN ANGGITANE IMAM H(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
PUPUT DYA KUMALASARI

Articles

IMPLIKATUR KONVENSIONAL SIMBOLIKSAJRONE PAMEJANGAN KANTHI ISBATTUMRAP WARGA PERGURUAN PAMULANGAN ILMU SEJATI ING KUTHA SURABAYA PDF
AH. SYAHRUL RAHMAT

Articles

SESAMBUNGAN SINTAGMATIK SAJRONEJENENGE BOCAHING KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUNKANG LAIR TAUN 2010-2015 PDF
IQRAR FANDY PUTRA

Articles

OWAH-OWAHANE TEGESE TEMBUNG ING BASA JAWA ADHEDHASAR DRAJATE PDF
FUAD MUJAHID

Articles

PIRANTI KOHESI KANGGO NDHAPUK KOHERENSI SAJRONE WACANA DHESKRIPTIFTEKS PAWARTA MAWA BASA JAWA ING RADHIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) MADIUN PDF
KURNIA INTAN PRATIWI

Articles

KONFLIK BATINPARAGASAJRONENOVELMENDHUNGANGGITANE YES ISMIE SURYAATMADJATINTINGAN PSIKOLOGI SASTRA PDF
RIKA RATNA SARI

Articles

KAPITAYAN TRADHISI ADEG GRIYA MADHEP NGALOR ING DHUSUN JOMBOK DESASEMBUNGIN KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN PDF
RIDHA NOVITA SARI

Articles

LEKSIKON UPACARA ADAT ING DESA TAKSIKMADU KECAMATAN WATULIMOKABUPATEN TRENGGALEK PDF
JHON GURUH PUTRA PAKARSI

Articles

PIWULANG AGAMA ISLAM SAJRONE KITAB NGALAM NGIBARAT PDF
MUHAMMAD AFIK

Articles

WUJUD METAFORIS SAJRONE KUMPULANGEGURITANBOCAH CILIK DIUBER SRENGENGEANGGITANEWIDODOBASUKI PDF
YOGA ANGGORINA KUKUH K.

Articles

OWAH-OWAHANE KESENIAN REYOG ING DESA KAUMAN JALARAN PANGARIBAWA AJARANISLAMTINTINGAN FOLKLOR PDF
ANUGRAH PUTRI JUNIARTI

Articles

HEGEMONI SAJRONE NOVEL SAPECAK BUMI SING KOBONG ANGGITANE HAZTINZAINA(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
DESITA DEWI INDRASWARI

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA ANIMASI FLASH TUMRAP KAWASISAN NYEMAK CRITARAKYAT SISWA KELAS VII SMPN 2 WLINGI, BLITAR TAUN 2015/2016 PDF
AYU SRI AMBARWATI

Articles

PANGARIBAWANE MEDHIAVIDHEO ANIMASI TUMRAP KAWASISAN NULIS GURITANSISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SUKORAMETAUN PIWULANGAN2015-2016 PDF
UMMI MAHMUDAH

Articles

KOHESIKONJUNGTIFSAJRONERUBRIKKASARASANING KALAWARTI PANJEBAR SEMANGATEDHISIOKTOBER NGANTI DESEMBER TAUN 2015 PDF
RANI KUSUMA ASTUTI

Articles

JEJODHOAN SAJRONE CERBUNGENTING ENTINGANGGITANE A. SOETARNO(TINTINGAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI) PDF
ARUM FARA SINTUNI

Articles

IMPLIKATUR PACATURAN LAN PALANGGARAN MAKSIM KERJASAMA SAJRONETETAKONAN ING GRUP SUMBANGSIH PDF
MARETA WAHYUNI

Articles

LORO-LORONING ATUNGGIL SAJRONE ANTOLOGI GEGURITANLINTANG INGLANGIT WENGI(NYURASA ASPEK FILOSOFIS LAN PANGGUNANE BASA) PDF
SITI FATHIMAH ULFA

Articles

PERJUWANGANE WANITASAJRONENOVELSANJA SANGUTREBELAANGGITANEPENI(TINTINGANFEMINISME) PDF
RISSANDA YUNIDA MIHARGANDINI

Articles

SET PRABOT PAWON ADHEDHASAR MAKNA REFERENSIAL PDF
ANDI SUSILO

Articles

KABUTUHAN RASA AMAN PARAGA UTAMASAJRONE CERBUNGSRENGENGE TENGANGEANGGITANE SUHINDRIYO: TINTINGANPSIKOLOGI HUMANISTIK ABRAHAM MASLOW PDF
EDI SUSANTO


ISSN: 2252-5777