Vol 3, No 3 (2017)

volume 3 edisi yudisium 2017

Table of Contents

Articles

TEMPERAMENE PARAGA SAJRONE NOVEL “CARANG-CARANG GARING” ANGGITANE TIWIEK SA. (TINTINGAN PSIKOLOGI KAPRIBADEN LUDWIG KLAGES) PDF
SELVY RETNOWATI

Articles

TRADHISI KATAMAN NABI ING DHUKUH NGROWO DESA PLOSOJENAR KAUMAN KABUPATEN PONOROGO DOCX
LAILY DYAH RAHMATIKA

Articles

KITAB MI’RAJ NABI (Tintingan Intertekstual) PDF
SULISTIANAWATI

Articles

RASA SUMELANGE PARAGA UTAMA SAJRONE CERBUNG PILIHAN ANGGITANE ARDINI PANGASTUTI BN (TINTINGAN PSIKOLOGI SASTRA) DOCX
ERWINDHA CAHYA ANA P.

Articles

TUMINDAK DEGSIYA SAJRONE NOVEL “KEPANGGANG WIRANG” ANGGITANE TIWIEK SA PDF
ROCHMA NUR HIDAYATI

Articles

Mitos lan Tradhisi ing Pasareyan Sunan Bejagung Semanding Kabupaten Tuban(Tintingan Folklor) PDF
MERRY CRISTA

Articles

TRADHISI SURAN AGUNG SAJRONE PETILASAN NYAI LAMBANG KUNING ING KABUPATENMADIUN(TintinganFolklor Setengah Lisan) PDF
YULIANA SRI ASTUTI

Articles

PANGEMBANGAN MATERI AJAR TEKS DRAMA MODERN AWUJUDPOP-UP BOOKSISWA KLASIX SMP NEGERI 19 SURABAYA PDF
DEVI NUR RATNA E P

Articles

PRINSIP KERJASAMA SAJRONE ADICARA NDORO BEI ING JTV PDF
CHOIRIA FITRIYANTI

Articles

Ragam Basa Sajrone Pacaturan Dol Tinuku ing Pasar Jongkok Wonokromo Kutha Surabaya PDF
BAGUS AKBAR GUMELAR

Articles

KESENIAN LUDRUK WAYANG WONG DENING PAGUYUBAN CAMPURSARI SABDO BUDOYO ING DESA JOMBOK KABUPATEN JOMBANGANTROPOLOGI SIMBOLIK PDF
ERIK PURNOMO

Articles

LEGENDHA PASAREYAN PANGERAN PRINGGOLOYO ING DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN(Tintingan Folklor) PDF
KHUSNUL ATIKHOH

Articles

KACINGKRANGAN SAJRONE CERBUNG TAN KENDHAT ANGGITANE ISMOE RIANTO (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
WIDIA ASTUTI

Articles

LIBIDO SEKSUAL SAJRONE CERBUNG KEDLARUNG ANGGITANE ISMOE RIANTO (Tintingan Psikoanalisis Sigmund Freud) PDF
NOVI DWI SETYOWATI

Articles

RAJA PATI LAN TINDAK CULIKA SAJRONE CERBUNG KUNCI DHUPLIKAT ANGGITANE JMV SUNARJO TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA PDF
LEFI YUNIANTIKA

Articles

GREBEG TUMPENG SEWU ING GUNUNG SUROWITI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK (Tintingan Folklor) PDF
NUR LAILA DEWI ROYANI

Articles

KATRESNAN MINANGKA KAKUWATAN WANODYA(DHEKONSTRUKSI TUMRAP TEKS ASMARASUPI) PDF
NUZULLAH ROHMAH MALIATI

Articles

Rusake Alam Sajrone Geguritan Sastra Jawa Modern: Tintingan Ekokritik PDF
YUNITA ANDRI ANGGRAINI

Articles

ASPEK PRAGMATIK MAKSIM KERJASAMA SAJRONE HUMOR ING MEDHIA SOSIAL KETAWA.COM PDF
NUR HIDAYATUL FAHRI

Articles

KONFLIK SAJRONE NOVEL KELADUK MANIS ING SALUMAHE SAMBILATA ANGGITANE TULUSSETIYADI(Tintingan Strukturalisme Genetik) PDF
IKA NUR ARISTA

Articles

NOVEL JUMINEM DODOLAN TEMPE ANGGITANE TULUS SETIYADI(Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
IVA NILASARI NUR CAHYA

Articles

KADURJANAN SAJRONE ANTOLOGI CERKAK PREMAN ANGGITANE TIWIEK SA(Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
WULANDARI


ISSN: 2252-5777