Vol 1, No 1 (2018)

Volume 1 Edisi Yudisium

Table of Contents

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA ANIMASI FLASH TUMRAP KATRAMPILANNYEMAK RAGAM BASA JAWA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 JOMBANGTAUN AJARAN 2017/2018 PDF
NIA PUJI LESTARI

Articles

TINDAK TUTUR ILOKUSI DAKWAH K.H GHOFUR SAJRONE PENGAJIAN UMUM INGDESA PUTAT KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN2TINDAK TUTUR ILOKUSI DAKWAH K.H GHOFUR SAJRONE PENGAJIAN UMUM ING DESAPUTAT KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN PDF
ALIF AKBAR RIZQIAN I

Articles

VARIASI BASA SAJRONE LAGU BASA JAWA ANGGITANE ANDJAR ANY PDF
ARISKA ANGGRAINI

Articles

TRADHISI RUWAT DHUSUN ING CANDHI BELAHAN(Tintingan Budaya) PDF
DALILI ZATA DINI

Articles

KABUTUHAN AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE NOVEL ROMANBEGJANE RUSTAM ANGGITANE PAK MET(Tintingan Psikologi Humanistik Abraham Maslow) PDF
DYAH YUNITA ROHMAH

Articles

KONFLIK SAJRONE NOVEL URAN-URAN KATRESNAN ANGGITANE TULUS SETIYADI (Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
ANINDITA

Articles

WAYUH SAJRONE NOVEL UDAN ING WANCI KETIGA ANGGITANE TULUS SETYADI(Tintingan Strukturalisme genetik) PDF
LIVIANINDA B N F S

Articles

MAKSIM KERJASAMA LAN PENYIMPANGAN MAKSIM KERJASAMA SAJRONE PACATURAN PARAMAHASISWA KANG KOS ING BABATAN SURABAYA(Tintingan Pragmatik) PDF
INTAN NUR CAHYANI SAFITRI

Articles

BASA HUMOR SAJRONE AKUN INSTAGRAM @DAGELAN_JOWO PDF
FIDYA NUR KHAFIDHO

Articles

TINDAK TUTUR NUTURI ANAK ING DESA KALITIDU, KECAMATAN KALITIDU, KABUPATEN BOJONEGORO PDF
NOVIA WIDI MAHARDINI

Articles

PAMILIHE TEMBUNG LAN LELEWANE BASA SAJRONE LIRIK LELAGON TAYUB ANGGITANE WAGIRAN PRATAMA PDF
KHOIRIL UMAM

Articles

TINDAK TUTUR NGAJAK NGOPI ING KABUPATEN PONOROGO PDF
RIZKY HASTANA ESKANDA

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA EXPLOSION BOX TUMRAP KAWASISAN NULIS TEKS GEGURITAN SISWA KLAS VII SMPN 26 SURABAYA TAUN 2017-2018 PDF
NIABATUL WALADIYAH

Articles

SESULIH PITAKON ING BASA JAWA BANYUWANGEN PDF
WAHYU DWI SETIAWAN

Articles

WERNANE BASA ARTIFISIAL KI PURBA ASMARA SAJRONE LAKON WAHYU MAKUTHARAMA DOC
FAISAL DHONI KUS SAPUTRA

Articles

ENDAHING BASA LAN ENDAHING URIP BEBRAYAN SAJERONE ANTOLOGI GURITAN SANDHAL JEPIT TALINE ABANG PDF
ARISTA DEWI

Articles

TEMBUNG KRIYA KAHANAN SAJRONE UKARA STATIF ING BASA JAWA PDF
AFIFAH DEWI SUCI

Articles

SESAMBUNGAN PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIKE TETEMBUNGAN SAJRONE UPACARA PATEG LAYON ING DESA TIUDAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG PDF
WIDA RIYANTIKA SAFITRI

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA GAME FLASH “HIDDEN AKSARA JAWA” TUMRAP KAWASISAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 4 MOJOKERTO TAUN AJARAN 2017/2018 PDF
AKHLAQUL KARIMAH

Articles

CITRA WANODYA TANDHAK TAYUB SAJRONE NOVEL LEDHEK SAKA ERENG-ERENGE GUNUNG WILIS ANGGITANE TULUS S(Tintingan Feminisme Liberal) PDF
INGGIN ARDINA WAHONO PUTRI

Articles

TETEMBUNGAN SAJRONE BIDHANG SOSIAL SUBBIDHANG RELASI SOSIAL ING MASYARAKAT DESA PLUMPANG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN PDF
ARISKA HARIYANI

Articles

TINDAK TUTUR NJALUK SAMUBARANG ING DHUSUN TANJUNG DESA NGADIMULYO KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK DOC
LUTFI AMI ROSIDAH

Articles

KRITIK SOSIAL SAJRONE ANTOLOGI CERKAK SINAWANG SUWUNG ANGGITANE ST. SRI EMYANI (Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
FAHIMATUL MARUFAH

Articles

GAYA, TANDHA, LAN MAKNANE TETEMBUNGAN SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN KIDUNG LINGSIR WENGI ANGGITANE SUHARMONO KASIYUN (TINTINGAN SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PEIRCE) PDF
SITI MARDLIYAH

Articles

RETORIKA PERSUASIF SAJRONE CERAMAH AGAMA USTADZAH KHARISMA YOGI NOVIANA ING MEDHIA YOUTUBE (TINTINGAN PRAGMATIK) PDF
WAHNAN NAJJAKH

Articles

WAWASAN KRITIS SANG PUJANGGA JAWA (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA TUMRAP SERAT WICARA KERAS) DOCX
MEGA WAHYU NASTITI


ISSN: 2252-5777