Vol 2, No 2 (2018)

Volume 2 edisi yudisium

Table of Contents

Articles

Ragam Basa Pacaturan Antarane Penyiar lan Pamidhanget Radhio Pro 4 RRI Surabaya Ing Adicara“Mandhing Jamuran” PDF
SIDHARTHA B.S

Articles

Variasi Basa Sajrone Sosial Medhia Instagram Akun @pujangga_jawa 16 November 2016 - 30 Desember 2017 PDF
IRMA CAHYANDARI, SURANA

Articles

KAPITAYAN MARANG BANGSA ALUS SAJRONE CRITA MISTERI NGINCENG DONYANING LELEMBUT ANGGITANE ST. SRI EMYANI (TINTINGAN ANTROPOLOGI SASTRA) PDF
ALFIYAH MEYSARI NURHIDAYATI, BAMBANG PURNOMO

Articles

DRAMA TUK ANGGITANE BAMBANG WIDOYO SP. ING SANGGAR BIRU MADIUN (TINTINGAN STRUKTURAL) PDF
FAIZAL HINDARTO, DARNI

Articles

PRESUPOSISI SAJRONE PETHILAN-PETHILAN (QUOTES) INSTAGRAM @pathdailyjowo TAUN 2017 PDF
KARISMA DWI RAHAYU, MURDIYANTO

Articles

TRADHISI ILA-ILA ING PESAREYAN MBAH RATU AYU KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO PDF
SUCI MAULIDIYAH, YOHAN SUSILO

Articles

Kapitayan Tumrap Mistis Lan Mitos Sajrone Cerbung Kena Kalaning Sengkala Anggitane A. Sardi (Tintingan Antropologi Sastra) PDF
TITIS PUTRI KUSTININGRUM, YOHAN SUSILO

Articles

NILAI-NILAI ETIKA SAJRONE SERAT SANA-SUNU KARYA YASADHIPURA II PDF
RIO ASTRA, SURANA

Articles

RASA CILIK ATINE PARAGA SAJRONE NOVEL CINENCANG LAWE ANGGITANE TULUS SETIYADI (TINTINGAN PSIKOLOGI INDIVIDUAL ALFRED ADLER) PDF
EKA PUJI ASTUTIK, LATIF NUR HASAN

Articles

KABUTUHAN BATIN SAJRONE TEKS FILM ZIARAH ANGGITANE BW PURBA NEGARA (TINTINGAN PSIKOLOGI ABRAHAM MASLOW) PDF
DEBY NUR KUMALASARI, LATIF NUR HASAN

Articles

PANDHAPUKING TETEMBUNGAN LAN WIGATINING TETEMBANGAN SAJRONE LELAGON JAWA ANGGITANE SUJIWO TEJO (TINTINGAN STILISTIKA LAN STRUKTUR PUITIK) PDF
ZAHRA ISNA AGUSTIN, BAMBANG PURNOMO

Articles

SESAMBUNGAN SUBORDINATIF SAJRONE UKARA CAMBORAN SUSUN ING BASA JAWA PDF
FITA FATHONAH, MURDIYANTO


ISSN: 2252-5777