Vol 3, No 3 (2018)

Table of Contents

Articles

AMBISI SAJRONE CERBUNG REBAB GADHING ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN PSIKOLOGI KAPRIBADEN LUDWIG KLAGES) PDF
LUTFI NURUL ASRI, DARNI

Articles

AJARAN SUFISME SAJRONE SULUK RANCANG PDF
IRFAN BACHTIAR C.A

Articles

IDEALISME LAN PRAGMATISME SAJRONE CERBUNG DESA ABAD ANYAR ANGGITANE SURYADI WS (TINTINGAN STRUKTURALISME GENETIK) PDF
FENITA DWI PRATIWI, BAMBANG PURNOMO

Articles

ASPEK EKOLOGIS SAJRONE ANTOLOGI GURITAN BAKAL TERUS GUMEBYAR ANGGITANE SUCI HADI SUWITA (TINTINGAN EKOKRITIK GREG GARRARD) PDF
AFFRIDA MITA RATNA SARI, BAMBANG PURNOMO

Articles

TINDAK TUTUR SAJRONE PACATURAN KRU BIS MALANGAN (JURUSAN SURABAYA-MALANG) PDF
ARUNG JENE RIMBAWAN, SURANA

Articles

KOMIK ANGKARA TAN NENDRA ANGGITANE RESI WIJI S PDF
BHENY WIDYA ANGGARA NAILIL HUDA

Articles

WERNANE BASA DOL TINUKU ING TAMAN BUNGKUL SURABAYA PDF
MUHAMMAD RIZZA FATHONI

Articles

KONFLIK PARAGA SAJRONE NOVEL LINTANG KESAPUT MEGA ANGGITANE TULUS SETIYADI TINTINGAN STRUKTURAL PDF
WIYANDI ROCHMAN

Articles

ALIH KODE LAN CAMPUR KODE SAJRONE PAGELARAN WAYANG KULIT PURWA KANTHI LAKON WAHYU MAKUTHARAMA DENING KI PURBO ASMORO PDF
NICHO ARGANATA

Articles

WERNANE BASA SAJRONE SIARAN PEDESAAN RRI SURABAYA PDF
ROSI CANTAURI

Articles

TRADHISI SURAN GUNUNG KAWI DESA WONOSARI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG (Tintingan Kajian Bentuk, Makna, lan Fungsi) PDF
AYU ALIF DEWI SHINTA

Articles

PITUTUR SAJRONE KUMPULAN WACAN BOCAH HADHIAH PALING ENDAH ANGGITANE ARDINI PANGASTUTI BN (TINTINGAN STRUKTURALISME GENETIK) PDF
QURROTUL AYUN, DARNI

Articles

DHENDHAM SAJRONE CERBUNG SEMPAL ANGGITANE ANTHIN YS TAUFAN PUTERA (TINTINGAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD) PDF
YUSTIN WAHYU AMELIAWATI, DARNI

Articles

SESAMBUNGAN SINTAGMATIK ENKAPSULASI SOLAHE KEWAN ING BASA JAWA PDF
UMMAHATUN , MURDIYANTO

Articles

UPACARA TRADHISI LARUNG SESAJI ING DESA SERANG KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR (SEMIOTIK KULTURAL) PDF
ERNA ANGGRAINI, SRI SULISTIANI

Articles

AKTUALISASI DHIRI SAJRONE NOVEL SREPEG TLUTUR ANGGITANE TIWIEK SA (TINTINGAN PSIKOLOGI HUMANISTIK ABRAHAM MASLOW) PDF
ZAKIYATUL FIKRIYAH, LATIF NUR HASAN

Articles

IMPLIKATUR SAJRONE PACATURAN BASA JAWA ING MEDHIA WHATSAPP GRUP 2014 B TAUN 2017 PDF
ALVIAN BAYU KRESNA, YOHAN SUSILO

Articles

MODHALITAS INTENSIONAL ING BASA JAWA DIANA PUTRI SEKARINI PDF
DIANA PUTRI SEKARINI, SURANA

Articles

KAENDAHAN ALAM SAJRONE GEGURITAN TEMBANG KAPANG, TEMBANG BEBRAYAN ANGGITANE EFFENDI KADARISMAN LAN GEGURITAN SAGARA AENG MATA OJAN ANGGITANE LUKMAN HAKIM AG (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN) PDF
LAILATUS SADIYAH, DARNI

Articles

TRADHISI MANGANAN ING PETILASAN RANGGALAWE DESA TALUN KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
TIYA PUSPITA SRIRAHAYU, SUWARNI

Articles

KALUNGGUHAN WANODYA SAJRONE KUMPULAN CERKAK MBOK SAH ANGGITANE FITRI GUNAWAN (TINTINGAN FEMINISME) PDF
CITRA NANDA AUDEA AJASTA, SUWARNI


ISSN: 2252-5777