Vol 4, No 4 (2018)

Table of Contents

Articles

PANGEMBANGAN MEDHIA TUNNEL BOOK KANGGO NGUNDHAKAKE KOMPETENSI NULIS TEKS DRAMA MODERN KELAS IX SEMESTER GENAP SMPN 1 DLANGGU, MOJOKERTO TAUN AJARAN 2017-2018 PDF
DINA RIZKI AMALIA, SRI WAHYU WIDAYATI

Articles

KOMUNIKASI VERBAL LAN NONVERBAL GURU BASA JAWA SAJRONE PIWULANGAN ING KELAS VII SMPN 1 SIDOARJO PDF
SITI NURFAIZAH, UDJANG PAIRIN

Articles

PANGEMBANGAN MEDHIA DHIGITAL FLIPBOOK KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS CERKAK SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 40 SURABAYA TAUN AJARAN 2017/2018 PDF
LULUK LAILIYYATUL AVIVAH, SRI SULISTIANI

Articles

SESAMBUNGAN LEGENDHA BABAD KANDANGAN KARO TRADHISI MENDHEM GOLEKAN ING DESA KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
FADHILA INKA AGUSTIN, SRI WAHYU WIDAYATI

Articles

PIWULANG MORAL SAJRONE SERAT ATMAWIYATA (Tintingan Filologi) PDF
LISA RISDAYANTI, SRI WAHYU WIDAYATI

Articles

PENGEMBANGAN MEDHIA ANIMASI GEGURITAN ABASIS MACROMEDIA FLASH TUMRAP SISWA KELAS VII SMP NEGERI 47 SURABAYA TAUN PIWULANGAN 2017/2018 PDF
RINDA PRADANA WILUJENG, LATIF NUR HASAN

Articles

PANGEMBANGAN MEDHIA AUDHIO VISUAL DHIORAMA PICTURE FRAME KANGG O NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS TEKS DHESKRIPSI SISWA KLAS VII SMPN 1 MADURAN KABUPATEN LAMONGAN TAUN AJARAN 2017 - 2018 PDF
LAELA RIZKA FAJRIATI, SRI SULISTIANI

Articles

AMBISI SAJRONE NOVEL ONTRAN - ONTRAN SARINEM ANGGITANE TULUS S (TINTINGAN PSIKOLOGI KAPRIBADEN LUDWIG KLAGES) PDF
HENINDHAR AMROH, SUKARMAN

Articles

SIKAP INTROVERT SAJRONE NOVEL KEMBANG GAMBOJA JINGGA ANGGITANE TULUS S (TINTINGAN PS IKOLOGI KAPRIBADEN CARL GUSTAV JUNG ) PDF
LAILIYATUL HASANAH, DARNI

Articles

ASPEK PUNGTILIAR TELIS ING BASA JAWA PDF
IVA NURKHASANAH, SURANA

Articles

TINDAK TUTUR LOKUSI NGANDHARAKE LAN PERLOKUSI DIREKTIF SAJRONE PAMAOSAN FRMAN ING GKJW JATIWRINGIN PDF
YOSEPH VISCHA PRINANDA, MURDIYANTO

Articles

SESULIH PURUSA ING BASA JAWA DHIALEG JAWA TIMUR SUBDHIALEG SIDOARJO PDF
MUCHAMMAD ASYICH ASRORI, MURDIYANTO

Articles

NILAI MORAL SAJRONE WACAN BOCAH FABEL ING KALAWARTI JAYA BAYA LAN DJAKA LODANG TAUN 2017 PDF
AMILIA AMARNA WAHYUDI, SUKARMAN

Articles

BASA SLOGAN PULISI ING WEWENGKON NGANJUK, JOMBANG, KEDIRI, SURABAYA, TUBAN, LAMONGAN, KULON PROGO LAN GROBOGAN PDF
ARISKA AZIZATUR ROSYIDAH, SURANA

Articles

BASA SLOGAN PULISI ING WEWENGKON NGANJUK, JOMBANG, KEDIRI, SURABAYA, TUBAN, LAMONGAN, KULON PROGO LAN GROBOGAN PDF
ARISKA AZIZATUR ROSYIDAH, SURANA

Articles

LAKU NGUDI PUSAKA SAJRONE SERAT RIWAYAT SEKAR WIJAYAKUSUMA (TINTINGAN FILOLOGI) PDF
SUHUD DIAH ROSYIDAH, SRI WAHYU WIDAYATI

Articles

TRADHISI NGEDUSI KUCING ING DHUSUN BANJARSARI DESA BARENG, KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG (Tintingan Folklor) PDF
DINI WAHYU EKA PUTRI, YOHAN SUSILO

Articles

TANDHA-TANDHA AKHIR JAMAN SAJRONE TEKS SINGIR KIYAMAT (TINTINGAN FILOLOGI) PDF
UMI AZIZAH, SUWARNI

Articles

TINDAK TUTUR PERLOKUSI SAJRONE FILM YOWIS BEN KARYA FAJAR NUGROS LAN BAYU EKO MOEKTITO (BAYU SKAK) PDF
SAIN AMIF DAKHUL IHROM, UDJANG PAIRIN

Articles

WANITA MANDHIRI SAJRONE NOVEL RINGIN GARING ANGGITANE TULUS SETIYADI (TINTINGAN FEMINIME) PDF
NURMA NURHAYATI, LATIF NUR HASAN


ISSN: 2252-5777