Vol 6, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

RASA KUWATIR SAJRONE NOVEL LEDHEK SAKA ERENG-ERENGE GUNUNG WILIS ANGGITANE TULUS S (TINTINGAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD) PDF
MUHAMAD ROZZAQI, DARNI

Articles

LARA LAPA SAJRONE NOVEL SUMI ANGGITANE TIWIEK S A (Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
RIZKY PUTRA KESUMA, SRI SULISTIANI

Articles

MAJAS PERBANDINGAN, PENEGASAN, LAN SINDIRAN SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN LAYANG SAKA KEKASIH ANGGITANE R. DJOKO PRAKOSA (Tintingan Stilistika) PDF
REZKY SOFFAN HADI, SURANA

Articles

PRESUPOSISI ING WACANA BASA NJALUK PANGAPURA ING DESA BICAK, KECAMATAN TROWULAN, KABUPATEN MOJOKERTO PDF
M.ROBI , UDJANG PAIRIN

Articles

TRADHISI TURUHAN PUSAKA ING DESA NGLIMAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK (Tintingan Folklor) PDF
DUNI RENGGO ASRI, YOHAN SUSILO

Articles

PAMILIHE TEMBUNG SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN WONG AGUNG GURIT PUNJUL RONG PULUH ANGGITANE BUDI PALOPO PDF
LUQMAN YUDA ARDINATA, MURDIYANTO

Articles

STATUS SOSIAL SAJRONE KUMPULAN CERKAK EMAK, SAYAK LAN HEM KOTHAK-KOTHAK ANGGITANE ANJRAH LELONO BROTO (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
MUFARRIZAL HAMMI, DARNI

Articles

KONSTRUKSI RESULTATIF ING BASA JAWA PDF
NICKA CITRA PURWANINGRUM, SUGENG ADIPITOYO

Articles

SESAMBUNGAN SEMANTIS PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIK SAJRONE TETEMBUNGAN BAB KEMASAN ING DESA KAUMAN KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PDF
YENY CRIFFANI PUTRI, SUGENG ADIPITOYO

Articles

PANGARIBAWANE LEGENDHA PASAREAN SYEKH BASARUDIN TUMRAP TRADHISI NYADRAN ING DHUSUN SRIGADING DESA BOLOREJO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG (Tintingan Folklor) PDF
ADITYAWAN DWI MAHARDIKA, SUKARMAN

Articles

TINDAK KRIMINAL SAJRONE NOVEL SREPEG TLUTUR ANGGITANE TIWIEK SA (Tintingan Sosiologi Sastra) PDF
DAVID MANDALA YUDHA SIREGAR, SRI SULISTIANI

Articles

SESAMBUNGAN SEMANTIS PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIK SAJRONE TETEMBUNGAN BAB PANDHE MINANGKA TATACARA PANGURIPANE WONG JAWA ING KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO PDF
AROFA DEFAKI SERDAYANI, SUGENG ADIPITOYO

Articles

TRADHISI SLAMETAN BARITAN ING KECAMATAN GRABAGAN, KABUPATEN TUBAN (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
M. JOKO PAMUJI, SUWARNI

Articles

INFERENSI SAJRONE TINDAK TUTUR ILOKUSI ATUR PUJI PANGALEMBANA ING DHUSUN BABADAN, DESA TENGGERLOR, KECAMATAN KUNJANG, KABUPATEN KEDIRI PDF
ASYITAH ALMUFIDAH, SUGENG ADIPITOYO

Articles

KONSTRUKSI SEMANTIK GRAMATIKAL PANGAREP-AREP ACAKRIK TANGGAP ING BASA JAWA PDF
ABRIANTI MAGHFIRROH, SUGENG ADIPITOYO

Articles

KAPITAYAN SAJRONE CERBUNG DHUWIT BALIK DEWI LANJAR ANGGITANE KI SUDADI (TINTINGAN ANTROPOLOGI SASTRA) PDF
RHAMA WIRA TAMTAMA, UDJANG PAIRIN

Articles

ASAL-USUL DUMADINE ARAN DESA ING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO PDF
NEILA NUR SAVITRI

Articles

TRESNA KAPENGGAK DRAJAD SAJRONE NOVEL KETEMU SUWIRANE DAGING ANGGITANE C.Is. SARJOKO PDF
MOKHAMMAD SATRIA NUGRAHA W., BAMBANG PURNOMO

Articles

TRADHISI MANTEN KOPI ING MODANGAN, NGLEGOK, BLITAR (Tintingan Makna, Fungsi, lan Owah Gingsir Tradhisi) PDF
MAMLAUL MASYRUHIN, SRI WAHYU WIDAYATI

Articles

IDHENTITI KULTURAL SAJRONE NOVEL KADANG SURINAME SANAK MERAPI ANGGITANE FUJI RIANG PRASTOWO (TINTINGAN POSKOLONIAL STUART HALL) PDF
NUNUNG GIARTI, YUNITA ERNAWATI

Articles

KRENTEG SAJRONE NOVEL SINDHEN PADMI ANGGITANE TULUS SETIYADI (TINTINGAN PSIKOLOGI KAPRIBADEN LUDWIG KLAGES) PDF
IFA PRAVANTY PRAWANNINGTYAS, DARNI


ISSN: 2252-5777