Vol 7, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

RAGAM BASA PACATURAN WARGA LUMPUR GRESIK TINTINGAN SOSIOLINGUISTIK PDF
LAILATUR RAHMAH, UDJANG PAIRIN

Articles

BASA SAJRONE BANNER KAMPANYE PILEG ING KUTHA SURABAYA TAUN 2019 (TINTHINGAN PRAGMASEMIOTIKA) PDF
ERIENE ROSITANINGRUM, UDJANG PAIRIN

Articles

VARIASI PROKEM BASA MBANGKELAN ING KAMPUNG GIRI GAJAH KABUPATEN GRESIK PDF
LIA DWI NURWULANSARI, MURDIYANTO

Articles

MAKSIM PANGALEMBANA LAN MAKSIM ANORRAGA SAJRONE FILM “YOWIS BEN” PDF
BERTHA DWI CHRISTINA, MURDIYANTO

Articles

UPAYA KANGGO NGGAYUH PENDHIDHIKAN SAJRONE NOVEL SUMI ANGGITANE TIWIEK S.A LAN NOVEL LASKAR PELANGI ANGGITANE ANDREA HIRATA PDF
AZIZAH NUR RACHMA, DARNI

Articles

Maksim Kecocogan lan Maksim Kasimpaten sajrone Medhia Sosial Whatsapp Grup Klas Hercules 2015 C Tahun 2018 PDF
MARATUS SOLIKAH, SURANA

Articles

TINDAK TUTUR NUTURI SAJRONE AKUN INSTAGRAM @KETOPRAK_JOWO PDF
PRETTY NOVITASARI, SURANA

Articles

CRITA RAKYAT DUMADINE KALI BANGER ANGGITANE SUPARTO BRATA LAN DRAMA TARI GEGER ING BANGER KARYA PENY PRIYONO (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN) PDF
EKSA HERTIN PROBOWATI, SRI SULISTIANI

Articles

KAPITAYANE BEBRAYAN JAWA SAJRONE SINEMA DRAMATIK MAHASISWA BASA JAWA UNESA 2012 (TINTINGAN ANTROPLOGI SASTRA) PDF
NORMAN ARI SANTOSO, LATIF NUR HASAN

Articles

TEMBUNG RANGKEP SAJRONE BASA JAWA DHIALEK PENDHALUNGAN ING KUTHA PROBOLINGGO PDF
MARITA CAHYA WITASARI, MURDIYANTO

Articles

WACANA KRITIS IDHEALISME SAJRONE KOLOM “RUJAK CINGUR” ING KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT PDF
SHOFIA HANIFA PRABANDARI KUSWORO, MURDIYANTO

Articles

TINDAK TUTUR NYASMITANI ING DHUSUN KLURAHAN, DESA KLURAHAN, KECAMATAN NGRONGGOT, KABUPATEN NGANJUK PDF
SOFIYUDIYAWATI , SURANA

Articles

PENYIASATAN STRUKTUR SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN “KIDUNG LANGIT” ANGGITANE NONO WARNONO (TINTINGAN STILISTIKA) PDF
EKA PRADITYA MUSLIKHAH CAHYANI, SRI WAHYU WIDAYATI

Articles

TRADHISI NYADRAN ING DHUSUN NGETREP DESA KURUNGREJO KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
REZHA KIRANA MELDANY, SRI SULISTIANI

Articles

Kapitayan Lokal Masarakat Jawa sajrone Novel Pulung Gantung Tali Pati Anggitane Iman Budhi Santosa (Tintingan Antropologi Sastra) PDF
WAHYU DWI LESTARI, SRI SULISTIANI

Articles

Tradhisi Kebo-Keboan ing Desa Alasmalang lan Tradhisi Keboan ing Desa Aliyan Kabupaten Banyuwangi PDF
SURURI NUR SUSANTI, SUKARMAN

Articles

LEGENDHA DESA ING KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
ERIA WAHYU NISA, SUWARNI

Articles

TRADHISI ING PASAREYAN SAWUNGGALING LIDAH WETAN LAKARSANTRI SURABAYA (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
RYAN RIZKI MEDIANSYAH, SUWARNI

Articles

MAKNA SEMIOTIS MANTRA SAJRONE BUKU “JAMPE-JAMPE KI JOKO BODO” ANGGITANE BUANERGIS MURYONO PDF
FUNGKI DELLATAMA, BAMBANG PURNOMO

Articles

LAKON SEKARTAJI KEMBAR SAJRONE WAYANG THIMPLONG ING KABUPATEN NGANJUK (TINTINGAN ETNOPUITIKA) PDF
LUTFIANA NAFIAH, SUKARMAN


ISSN: 2252-5777