Vol 8, No 3 (2019)

Table of Contents

Articles

MITOS BUNG KARNO ING KOMPLEKS WISATA MAKAM BUNG KARNO KUTHA BLITAR PDF
CHRISTYA OKA MAHARDIKA, YOHAN SUSILO

Articles

DAYANE BASA RINENGGA SAJRONE GEGURITAN ING ANTOLOGI LINTANG GUMAWANG ANGGITANE J.F.X. HOERY PDF
MELINDA MAHARANI, LATIF NUR HASAN

Articles

Tuturan Dhirektif Sajrone Proses Dol Tinuku Ing Dhusun Bahoro Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban PDF
ARI PUTRA KURNIAWAN, SURANA

Articles

PANEMTU PANYETHA ING SEMANTIK GRAMATIKAL ARUPA TEMBUNG SESULIH PANUDUH PDF
BIMBI OKTAVIA, MURDIYANTO

Articles

DUMADINE JAGAD SAJRONE TEKS WIDYA KIRANA (TINTINGAN FILSAFAT) PDF
MOHAMAD IQBAL MIFTAHUL FAIZIN, BAMBANG PURNOMO

Articles

MAKNA LAN FUNGSI UJUB SAJRONE TRADHISI ING KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO (KAJIAN FOLKLOR) PDF
MEI AYU ROHATININGSIH, SUWARNI

Articles

CAMPUR KODE BASA JAWA MALANGAN SAJRONE AKUN INSTAGRAM IKI MALANG PDF
SITI NURHAYATI, UDJANG PAIRIN

Articles

KADIGDAYANE WANITA MINANGKA SAKA GURUNE BALE WISMA SAJRONE NOVEL TRILOGI ANGGITANE NARKO “SODRUN” BUDIMAN PDF
PUTRI NUR ARIFIANTI, BAMBANG PURNOMO

Articles

LELAGON JARWAN GRUP BAND PENTUL KUSTIK LAN LELAGON BARAT (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN) PDF
SHELVY SANDRAWATI, DARNI

Articles

MAJAS ALEGORI SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN KIDUNG LINGSIR WENGI ANGGITANE SUHARMONO KASIYUN PDF
BAKHTIAR NURMALA SARI, DARNI

Articles

PERJUWANGANE WANITA SAJRONE NOVEL KATRESNAN ANGGITANE SOERATMAN SASTRADIHARJA LAN NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN ANGGITANE ABIDAH EL KHALIEQY (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN) PDF
KURNIA RAHMAWATI, DARNI

Articles

REFERENSI SAJRONE ANTOLOGI TULISAN CEKAK “DAMAR UBLIK” ANGGITANE DODIK PRIYAMBADA PDF
ANDRI PAMUNGKAS, UDJANG PAIRIN

Articles

IMPLIKATUR SAJRONE BASA PANYUWUNAN ING KELURAHAN LIDAH WETAN, KECAMATAN LAKARSANTRI, KUTHA SURABAYA PDF
NOVI ENDAH SAFITRI, MURDIYANTO

Articles

PIWULANG BAB PANGERAN, KAPANGERANAN SAJRONE “SERAT NGABDUL JALIL” KABANDHINGAKE KLAWAN “SUFISME SYEKH SITI JENAR” PDF
YOHANNA PUTRI SEPTYA ARI SANDY, BAMBANG PURNOMO

Articles

KASATRIYAN ING CRITA RAKYAT PENDHEKAR ALAS TUTUPAN ANGGITANE KI SUDADI (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) PDF
NOPIYARINI WAHYUNINGRUM, SRI SULISTIANI

Articles

SERAT DEWARUCI LAN FILM DEWA RUCI TINTINGAN NILAI BUDAYA PDF
GHALANT REENATA, SRI SULISTIANI

Articles

TRADHISI ING PASAREYAN MBAH BOYOPATIH MEDANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN (Tintingan Folklor) PDF
DEWI INTAN NUR QOMARIYAH

Articles

SENI TRADHISIYONIL JARANAN POGOGAN ING KABUPATEN NGANJUK (TINTINGAN FOLKLOR) PDF
BASTOMI PRATAMA P, UDJANG PAIRIN

Articles

Intensitas Adjektifa Warna sajrone Basa Jawa PDF
SHINTA PUTRI ANGGRAENI, SURANA

Articles

DAYANING TRESNA SAJRONE NOVEL KATRESNAN KANG ANGKER ANGGITANE PENI (TINTINGAN DHEKONSTRUKSI) PDF
DHIVA AGUSTININGRUM, BAMBANG PURNOMO


ISSN: 2252-5777